Atnaujintas 2005 gruodžio 9 d.
Nr.93
(1394)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Nusipelnęs Lietuvai ir Bažnyčiai

Vatikane minimos kardinolo Antonio Samorė 100-osios gimimo metinės

Popiežius Jonas Paulius II
ir kardinolas Antonis Samorė

Gruodžio 5 dieną minėjome kardinolo Antonio Samorės 100 -ąsias gimimo metines. Kardinolas A. Samorė liudijo ypatingą prisirišimą prie lietuvių ir Lietuvos Bažnyčios, rėmė lietuvius išeivius Vakarų Europoje, ypač – Italijoje gyvenančius lietuvius ir užtarė Sovietų Sąjungos okupuotoje Lietuvoje persekiojamą Bažnyčią.

A. Samorė gimė 1905 metais Šiaurės Italijoje, Parmos provincijos Bardi miestelyje. Būdamas 11 metų įstojo į Piacenzos vyskupijos mažąją seminariją, o 1928 m. birželio 10 d. gavo kunigystės šventimus. A. Samorė savo diplomatinę karjerą bei pažintį su Lietuva pradėjo 1932 metais Šventojo Sosto apaštalinėje nunciatūroje Kaune. Po kelių dešimtmečių, jau kaip aukštas pareigas ėjęs Vatikano hierarchas – arkivyskupas ir kardinolas, jis ypatingą dėmesį skyrė lietuvių ir Lietuvos Bažnyčios globai.


Mirė Pilviškių klebonas

A†A g. kan. Antanas Žukauskas (1963 01 26–1989 05 28–2005 12 02)

G. kan. Antanas Žukauskas
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Gruodžio 2 d., eidamas 43-iuosius metus, mirė Pilviškių parapijos klebonas, Vilkaviškio dekanato vicedekanas g. kan. Antanas Žukauskas.

Velionis gimė 1963 m. sausio 26 d. Kumelionių kaime, prie Marijampolės. 1981 m. baigė šio miesto 4-ąją vidurinę mokyklą ir, po privalomos karinės tarnybos, 1984 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs, 1989 m. gegužės 28 d. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vysk. Juozo Žemaičio, MIC, buvo įšventintas kunigu ir netrukus pradėjo eiti Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaro pareigas.


Uolus kunigas, parapijų kūrėjas, Intos kalinys

A†A kun. jubil. Antanas IVANAUSKAS (1921 09 20 – 1946 03 17 –2005 11 22)

Kun. jubil. Antanas Ivanauskas
Pranciškaus ŽUKAUSKO nuotrauka

Lapkričio 22 d. mirė Šilalės rezidentas kun. jubiliatas Antanas Ivanauskas. Velionis buvo gimęs 1921 m. rugsėjo 20 d. Mažonų kaime (Tauragės r.), žemdirbių šeimoje. Mokėsi Tauragės gimnazijoje. Baigęs gimnaziją, 1941 metais įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1946 m. kovo 17 d. vysk. Pranciškus Ramanauskas Telšių Katedroje jam suteikė Kunigystės sakramentą.

Dirbo: 1946 04 10–1947 09 23 – Sedos parapijos vikaru, 1947 09 23–1948 07 29 – Telšių Katedros parapijos vikaru, 1948 07 29–1948 08 27 – Luokės klebonu, 1948 08 27–1948 09 15 – Klaipėdos vikaru, 1948 09 15–1949 06 05 – Pagėgių klebonu ir klebono teisėmis aptarnavo Vilkyškių, Viešvilės ir Rukų tikinčiuosius.


Svarbiausia – gražiai bendrauti su žmonėmis, juos gerbti

Ilgametis Aušros Vartų (Šv. Teresės)
bažnyčios vargonininkas Feliksas Šilkaitis

Buvo gražus, šiltas šių metų ruduo. Tame puošniai vystančios gamtos fone patyrėme skaudžias netektis. Savo darbų ritme Amžinybėn iškeliavo bene žymiausias Lietuvos dirigentas Jonas Aleksa.

Beveik tuo pačiu metu mus paliko ir kitas žinomas vilnietis, ilgametis Aušros Vartų (Šv. Teresės) bažnyčios vargonininkas Feliksas Šilkaitis (1931 01 25 – 2005 10 15).

Dar taip neseniai pamaldų metu dažnas, atsisukęs į vargonų pusę, matydavo atletiškos išvaizdos maestro išraiškingai diriguojantį, girdėjo jo sodrų baritoną, giedantį psalmes, giesmes. Aušros Vartų bažnyčioje F.Šilkaitis vargonininko pareigas ėjo 43 metus.


Kas liko nepasakyta prie kunigo kapo

Minint kun. Jono Morkūno pirmąsias mirties metines, noriu pareikšti čia, jo tėviškėje, nuoširdų dzūkišką varėniškių ačiū Subačiaus krašto žemei, išauginusiai šį garbų, drąsų patriotą, tautos sūnų, vėliau tapusį sielų ganytoju. Varėniškiai taip pat yra dėkingi Vilniaus vyskupijai, kuri šį taurų žmogų paskyrė dirbti į Varėnos parapiją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija