Atnaujintas 2005 gruodžio 9 d.
Nr.93
(1394)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno dekanate

Prelato paminėjimas

KAUNAS. Prelato M.Krupavičiaus 120 – osios gimimo ir 35 – osios žemiškosios baigties metinės gruodžio 4dieną paminėtos Šilainių Šv. Dvasios bažnyčioje. 12 val. aukotos šv. Mišios, kuriose klebonas monsinjoras Lionginas Vaičiulionis (taip pat prel. M.Krupavičiaus įamžinimo visuomeninės iniciatyvinės grupės vadovas) pamokslo metu priminė susirinkusiems šios šviesios asmenybės gyvenimo kelią.

Po šv. Mišių parapijos salėje įvyko kita minėjimo dalis. Nors susirinko ir nedaug žmonių, bet tai buvo tie, kurie nuoširdžiai domisi Lietuvos praeitimi ir iškiliais jos veikėjais. Pats renginys prasidėjo ir baigėsi malda. Susirinkę salėje žmonės galėjo pasiklausyti pranešimų apie M.Krupavičiaus sudėtingo gyvenimo vingius. Renginį vedė dr. Aldona Vasiliauskienė. Istorikė priminė prelato nuopelnus gimtajai šaliai, palygino jį su kitais iškiliais Lietuvos valstybės asmenimis. Lietuvių išeivijos istorijos tyrinėtojas doc. dr. Juozas Banionis savo pranešime pristatė prel. M.Krupavičių, kaip Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininką. Prelatas vadovavo šiai organizacijai pirmuoju pokario dešimtmečiu – vienu iš sudėtingiausių veiklos periodu. Doc. dr. Edvardas Kriščiūnas supažindino su M.Krupavičiumi, kaip lietuvybės teisių gynėju. Istorikas palygino prelato turėtą valstybės viziją su šių dienų realijomis. Kauno vicemeras Kazimieras Kuzminskas priminė prel. M.Krupavičiaus palydėjimą į paskutinę kelionę. Pranešimo metu cituotas kunigo testamentas, kuriame išreikštas noras ilsėtis gimtojoje žemėje. Tikimės, kad kitais metais šiam norui bus lemta išsipildyti. Šių eilučių autorius trumpai supažindino salėje buvusius žmones su sovietinio saugumo planais ir veiksmais prieš prel. M.Krupavičių.

Renginio pabaigoje susirinkusieji galėjo pamatyti trumpą filmą, kuriame įamžintas prelatas paskutiniais savo gyvenimo metais. Klausantis jo ramaus balso galėjai išgirsti, kokią klestinčią Lietuvą jis troško matyti. Primintas ir vienas ryškiausių kunigo darbų – 1922 metų žemės reforma, kurios laukė Lietuvos žmonės.

Renginio metu dažnai skambėjo kunigo žodžiai, lyg raginimas ateinančioms kartoms: ,,Mylėk Viešpatį Dievą už viską labiau, artimą – kaip pats save, o Tėvynę – už save labiau“. Šie žodžiai aktualūs mums dabar ir visados.

Darius Juodis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija