Atnaujintas 2006 sausio 6 d.
Nr.2
(1402)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Kasmėnesinė kunigų
konferencija
ir svarbūs jubiliejai

Skaidrumo ir šviesos
teikianti muzika

Kūrybos vakaras
Katedros kriptoje

Grožis išgelbės
pasaulį

Šventos Kalėdos
jau nebe... šventos?

Vieni – piligrimai,
kiti – klystantys

Tikiu išgydymo
stebuklais

Laikas keisti
tradicijas

Ar nenuėjo
lengviausiu keliu?

Keli epizodai
iš gyvenimo

Mūsų gimtoji kalba

Kai nuvertėja žodis

Paaiškėjo…

Apie medžioklę,
tik ne raganų

Dievas išklausė

Teismai išliko
sovietiniai

Nežinomųjų vėlės

Kelkis, Lietuva

Kam tenka mūsų laikas?

Prieššventinę
kiaulystę prisiminus

Ar metai
buvo blogesni

Stabili korupcija

Ko stigo televizijai
metų virsmo naktį?

Vertikalė

Kaip buvo pasiųstas
į aną pasaulį „tėvas
ir mokytojas“

Tikrasis taikos pagrindas yra tiesa

Popiežius Benediktas XVI

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė ir Pasaulinė taikos diena

Sausio 1-ąją Bažnyčia šventė Mergelės Marijos – Dievo Gimdytojos iškilmę. Sausio 1-ąją taip pat minima Pasaulinė taikos diena, įvesta popiežiaus Pauliaus VI prieš 38 metus, tuoj pat po II Vatikano Susirinkimo. Popiežiui Benediktui XVI tai buvo pirmoji jo vadovaujama Pasaulinė taikos diena. Gruodžio viduryje buvo paskelbtas pirmasis Benedikto XVI parašytas laiškas Pasaulinei taikos dienai.

Dviguba sausio 1-osios iškilmė buvo švenčiama šv. Mišiomis, kurias popiežius Benediktas XVI sekmadienio rytą aukojo Šv. Petro bazilikoje.

„Naujųjų metų pradžioje esame kviečiami į Marijos mokyklą,- kalbėjo popiežius šv. Mišių homilijoje,- esame kviečiami iš jos mokytis tikėjimu ir malda priimti išganymą, kuriuo Dievas apdovanoja visus, kas pastiki jo gailestinga meile. Išganymas yra Dievo dovana. Apie tai liudija šv. Mišių pirmajame skaitinyje girdėti palaiminimo žodžiai: „Viešpats telaimina tave ir tesaugo! Tepažvelgia Viešpats į tave maloniai ir tesuteikia ramybę!“ Tai malda, kuria, užbaigdami didžiąsias šventes, visų pirma Naujųjų metų šventę, Izraelio kunigai prašydavo Dievo palaiminimo išrinktajai tautai. Dievas laimina savo ištikimuosius, juos saugo, padaro vaisingus jų darbus, suteikia jiems ramybės ir laimės pilnatvę“.


Popiežius išdėstė vyskupams evangelizacijos programą

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas bendrojoje
audiencijoje ir per šv. Kalėdas

Popiežiui Benediktui XVI praėjusiais metais visiškai įsitraukus į savojo pontifikato uždavinių vykdymą, jis susitikinėjo su viena po kitos į Vatikaną kas penkeri metai privalomais vadinamaisiais „ad limina“ vizitais atvykstančiomis vyskupų grupėmis. Šiose kelionėse „prie apaštalų kapų“ pasaulio diecezijų ordinarai ir jų pagalbininkai supažindina Šventąjį Tėvą su padėtimi savose tikinčiųjų bendruomenėse, gauna iš jo reikiamą informaciją bei direktyvines paskatas, tvarko reikalus Romos Kurijos dikasterijose. Vien tik rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais Popiežių aplankė Meksikos, Bulgarijos, Irako, Čekijos, Austrijos, Lenkijos episkopatų nariai.


Popiežiaus apaštalinis palaiminimas – už uolią tarnystę

Meškaičiai ir jų globotinės
Eglė ir Aušra džiaugiasi
garbingu apdovanojimu
Birutės NENĖNIENĖS nuotrauka

Vištytis. Miestelio gyventojai Algirdas ir Kastulė Meškaičiai jaučiasi be galo pamaloninti jiems parodyto išskirtinio dėmesio. Mat gruodžio pradžioje 75-ąją gimtadienį šventusį zakristijoną Algirdą Meškaitį atvyko pasveikinti Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir generalvikaras mons. Arūnas Poniškaitis. Svečiai kartu su parapijos klebonu kun. Linu Dūkšta aukojo šv. Mišias. Vyskupas jubiliatui įteikė popiežiaus Benedikto XVI ypatingą apaštalinį palaiminimą kaip padėką už ilgą ir ištikimą tarnystę Bažnyčioje dirbant zakristijonu.


Mano Kalėdos Italijoje

Julė Kilčiauskienė

Kalėdinis koncertas italų šeimoje

Su Juozapota

Tikrasis, itališkas šios moters vardas Diuzepina, tačiau lietuviškai išvertę gauname tik Juozapotą. Keista, asocijuojasi su mūsų garsia klasikos veikėja.

Taip, jau Kūčių rytas. Mes abi sėdime San Sosijo bažnyčioje. Atvedžiau ją į antrą suolą prie altoriaus, kad geriau matytų. Jau priėmėme abi Švenčiausiąjį, Mišios eina į pabaigą, taip gražiai gieda choras, jam pritaria visi čia esantys. O mano skruostais ritasi ašaros… Tramdau verksmą, kad nepratrūkčiau balsu. Ilgu čia, toli nuo namų. Svetima.


Ar galime gyventi visavertį gyvenimą nepažindami Dievo?

Marija Biveinienė dėkoja
Dievui ir džiaugiasi gyvenimu

,,Ar vis dar reikia Dievo? Ar Kristus tėra tik figūra religijos istorijoje? Ar galime mes gyventi visavertį gyvenimą nepažindami Kristaus?“ Tai mūsų laiko klausimai, į kuriuos turi atsakyti Bažnyčia. Juos akcentavo popiežius Benediktas XVI susitikime su Aostos vyskupijos kunigais. Augti meilei jauno žmogaus širdyje reikia tikėjimo aplinkos. Ji pirmiausia turi būti sukurta šeimoje. Tik šeima, mokykla ir Bažnyčia, suvienijusios savo jėgas, gali ugdyti visavertį žmogų.


Prakalbinąs praeitį

Bronius VERTELKA

Vilnietis restauratorius
Algimantas Vaineikis

Koks užsiėmimas yra senus laikus menančių daiktų grąžinimas į pirmykštį pavidalą, tai pasakyti gali Vilniaus P.Gudyno meno vertybių restauravimo centro prie Dailės muziejaus aukščiausios kategorijos restauratorius Algimantas Vaineikis. Vyras 22 metus yra ištikimas tokiam darbui.

Tada virpėjo rankos

Anuomečiame Vilniaus dailės institute Algimantas sugebėjo įgyti piešimo ir braižybos mokytojo specialybę, tačiau jį labiau žavėjo darbas, susijęs su meno kūrinių atnaujinimu. Įsidarbinus restauratoriumi, netrukus jį pasiuntė į dviejų mėnesių kūrybinę komandiruotę Palangoje.


Kaimo kryždirbys puošia savo sodybą

Birutė Nenėnienė

Prie namų Antanas Kubilius
pasistatė kryžių kaip padėką Dievui

Ten, kur Pajevonio seniūnijos laukais vinguriuoja Zanylos upelis, nejudraus kelio pašonėje, Būdviečių kaime, stovi Antano Kubiliaus sodyba, kurią daugiau nei dvidešimt metų suranda atsitiktiniai ir tam specialiai išsirengę pakeleiviai.

Medžiams žemėn nuleidus savąsias lapų užuolaidas, iš toliau pasimato sodelyje įkurdintas „zoologijos sodas“ – su įvairiausiais stambesniais ir smulkesniais gyvūnėliais, paukščiais, žuvimis, žalčiais bei dekoruotu vasarnamiu. Anksčiau, turistinio sezono metu, užsukdavo ypač daug lankytojų, dabar kiek mažiau, nes, anot A.Kubiliaus, ir jis, ir jo „gyventojai“ nuo laiko šiek tiek „apsamanojo“.


KUNIGAS, PATRIOTAS, ASKETAS

Prisiminimai apie kun. Algirdą Mocių
(1917 05 20 – 1999 12 24)

Kun. Robertas Grigas

Kun. Algirdas Mocius 1997 metais
Vitalijaus JUDICKO nuotrauka

1978 metais baigiau Leipalingio (Lazdijų r.) vidurinę mokyklą ir stojau į tuometį Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, Užsienio kalbų fakultetą. Nejaučiau ypatingo pašaukimo nei filologijai, nei mokytojavimui, bet SSRS genseko L.Brežnevo laikais buvo toks potvarkis, kad aukštųjų mokyklų studentų neimdavo į sovietų kariuomenę. Tarnybos okupacinėje armijoje stengiausi visomis jėgomis išvengti ar ją bent atitolinti. Nors ir buvau nekomjaunuolis, o tokiems aukštojo mokslo durys prasiverdavo gerokai sunkiau, į institutą turėjau vilties įstoti, nes savo tėvo, vokiečių kalbos mokytojo, dėka jau vidurinėje mokykloje neblogai kalbėjau vokiškai. Įstoti iš tiesų pasisekė.


Kraštietis minėjo kunigystės
50-metį

Mons. doc. dr. Vytautas
Steponas Brazdeikis

Žemaičių Kalvarija. Gruodžio 26 dieną savo gražų ir prasmingą 50 metų kunigystės jubiliejų Žemaičių Kalvarijoje šventė iš čia kilęs mons. doc. dr. Vytautas Steponas Brazdeikis, jis taip pat minėjo savo 75-erių metų amžiaus sukaktį, savo dangiškojo globėjo Šv. Stepono dieną. Jubiliatas Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje aukojo šv. Mišias, kurias koncelebravo Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. Juozas Šiurys ir Žemaičių Kalvarijoje dirbantys kunigai. Šv. Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos didysis Sumos choras. Gausiai susirinkusiems tikintiesiems šv. Mišių pradžioje monsinjoras jubiliatas priminė savo kelią kunigystės link, o pamokslo metu, kalbėdamas apie šv. Steponą, monsinjoras sakė, jog labai svarbu savo kasdienybėje nuolat prisiminti šventumo siekimo uždavinį ir galimybes bei pastangas nuolat išlikti tvirtiems Kristaus Evangelijos liudytojams. Šv. Mišių pabaigoje buvo iškilmingai giedamas padėkos himnas Te Deum laudamus. Jubiliatas dėkojo Dievui už jam suteiktas malones per ilgus kunigiškosios tarnystės metus, o susirinkusieji – už kunigiškąjį pašaukimą, kurį suteikė Dievas savo malone monsinjorui.


Naują knygą Išleido Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas

2005 metų gruodį, prieš Naujuosius metus, pasirodė Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno išleistas mišiolėlis 2006 metams „Gyvoji Duona“. Apie mišiolėlį kalbamės su Palendrių šv. Benedikto vienuolyno prioru t. Herve de BROC, OSB.


„Makaronininkai“ pasirengę

Petras KATINAS

Prieš Naujuosius metus, nepaisant Prezidento pareikšto gana negatyvaus praėjusių metų „koalicinės“ Vyriausybės ir Seimo darbo įvertinimo, valdantieji per visas žiniasklaidas ėmė skelbti apie didžiulius savo nuopelnus „liaudžiai“. Čia pirmavo, be abejo, socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė, pralenkusi netgi patį V.Uspaskichą su Č.Juršėnu ir Seimo Pirmininku, kurie įžiūrėjo didelių laimėjimų visose gyvenimo srityse. Na, o per kraštus besiveržiantis ministrės V.Blinkevičiūtės komjaunuoliškas optimizmas jau darosi juokingas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija