Atnaujintas 2007 vasario 21 d.
Nr.14
(1511)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Įteikta Tado Daugirdo premija

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Tado Daugirdo premijos pirmoji
laureatė prof. Ona Voverienė
(antroje eilėje trečia iš kairės)
prie Tado Daugirdo portreto
su artimais bičiuliais

Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune vasario 14 dieną buvo surengta mokslinė konferencija „Asmenybės vaidmuo žadinant tautinę savimonę“. Ją inicijavo Tėvynės pažinimo draugija, rėmė Vytauto Didžiojo karo muziejus, Krašto apsaugos ministerija bei individualūs asmenys. Konferencijos darbe dalyvavo ministras J.Olekas, pranešimus skaitė prof. Romualdas Grigas, prof. Ona Voverienė, J.Olekas. Vėliau ministras už nuopelnus skatinant tautotyrą ir žadinant patriotizmą, įteikė T.Daugirdo premiją pirmajai šios premijos laureatei prof. O.Voverienei. Habilituota socialinių mokslų daktarė parašė ir išleido per 20 įvairaus žanro knygų, paskelbė daugiau kaip 300 mokslinių straipsnių Lietuvos bei užsienio spaudoje. T.Daugirdo premijos laureatė parašė daugiau nei tūkstantį švietėjiško pobūdžio straipsnių.


Kanklių karalienė pradėjo 103-iuosius gyvenimo metus

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Sausio 30 dieną Ona Mozoliauskaitė-Mikulskienė, teisėtai praminta kanklių karaliene, pradėjo 103-iuosius gyvenimo metus. Jubiliejaus iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Gerontologijos ir reabilitacijos centro koplyčioje. Sulaukus šimto metų, visų kitų metų jubiliejai yra taip pat svarbūs ir reikšmingi. 102 metų proga p. Oną savo apsilankymu pagerbė Lietuvos šaulių sąjungos vadas Juozas Širvinskas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu pasveikino Gabrielius Žemkalnis su žmona Danute, didelis būrys gerbėjų, bičiulių, jos darbų talkininkų. Tai jos dienoraščių „Čiurlionio ansamblis 1940-1949“ ir „Čiurlionio ansamblis 1949-1991“ parengėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis, prof. Algirdas Vyžintas, ilgametis ansamblio „Lietuva“ meno vadovas Pranciškus Budrius, kanklininkė Daiva Čičinskienė ir kt. Svečius O.Mikulskienė sutiko linksma ir gerai nusiteikusi. „Dievui esu dėkinga už nepaprastą dovaną – šitiek gyvenimo metų, gražių, sveikų, laimingų. Myliu Dievą, Kristus yra mano džiaugsmas. Esu sveika, niekas neskauda, kasdien išeinu pasivaikščioti“, – sakė ji.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija