Atnaujintas 2007 balandžio 4 d.
Nr.26
(1523)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


Šiame numeryje:

Antras paminklas
„Aušros“ leidėjui
ir redaktoriui

Po lietuvybę
puoselėjančio
muziejaus stogu

Knygnešio diena
ir Jurgio Bielinio
priesakas

Meilę pakeičia
žiaurumas

Pilietinė tauta
ar lietuvių tauta?

Ar reikalingi brangūs
sąsiuviniai
ir vadovėliai?

Nelengva būti bendra
Lietuvos komanda

Atkurtos
nepriklausomybės
dėmuo

Dienos su šventais
paveikslais

„Alsuojanti Afrika“

Popiežius perspėja dėl Europos „apostazės“

Popiežius Benediktas XVI

Mindaugas BUIKA

Objektyvus „ilgos kelionės“ vertinimas

Audiencijoje priėmęs Europos bendrijos episkopatų komisijos (COMECE) surengto tarptautinio kongreso, skirto Romos sutarčių, ženklinusių „Europos Sąjungos projekto pradžią, 50-osioms metinėms paminėti, dalyvius popiežius Benediktas XVI įstabioje kalboje diagnozavo esamą žemyno savojo identiteto išsižadėjimą. Griežtai perspėjęs, kad tokia „apostazė“ gali atvesti į Europos saulėlydį visuotinės istorijos vystymesi, Šventasis Tėvas drąsino krikščionių atkaklias pastangas gaivinant žemyno sielą, kad vėl būtų pripažintos prigimtinės ir Evangelijos tiesos. Jis pabrėžė, kad tik likdama ištikima savo krikščioniškosioms šaknims europietiškoji civilizacija gali vėl tapti „raugu“ viso pasaulio pažangai.


Lietuvoje nėra tokių žurnalistų kaip Ana Politkovskaja...

Gintaras VISOCKAS

„Transparency International“
Lietuvos skyriaus vadovas
Rytis Juozapavičius
Autoriaus nuotrauka

Visi puikiai žinome, kas yra „Transparency International“. Pagrindinis šios tarptrautinės organizacijos tikslas – skiepyti visuomenės nepakantumą korupcijai. Vienas svarbiausių „Transparency International“ veiklos instrumentų – apklausos, kurių metu piliečiams sudaroma galimybė anonimiškai pareikšti nuomonę, kokias įstaigas ir valdininkus jie laiko nesąžiningiausiais. „Transparency International“ turi lietuviškąjį padalinį – Lietuvos skyrių (TILS). Jam vadovauja Rytis Juozapavičius. Per trejetą metų jo vadovaujama visuomeninė organizacija surengė dešimtis aktualių apklausų apie kyšininkavimo lygį įvairiausiose Lietuvos gyvenimo srityse.


Informacinių technologijų plėtros įtaka kūrybiškumui

Jurgita Davidavičienė,

dailininkė, dailės mokytoja

Jurgita Davidavičienė

Jau aštuntą kartą parodų centre „Litexpo“ surengta knygų mugė. Parodą aplankęs prezidentas Valdas Adamkus pritarė mugės organizatorių sprendimui šiemet atsigręžti į mažuosius skaitytojus – vaikus ir moksleivius – ir paraginti juos skaityti, o gal net ir rašyti knygas. Ar svarbu šiandien eksponuoti, propaguoti knygą, raginti ją skaityti, jei yra televizija su filmuose inscenizuotais kūriniais, internetas? Nepaisant visų patogumų, teikiamų informacinių technologijų, knygą būtina propaguoti.


Konferencijoje – kraštiečių mokslininkų pranešimai

Rūta AVERKIENĖ

Knygos „Akademikas Aleksandras
Čyras. Gyvenimo spalvos“ autorius
Juozas Stražnickas

Varėnos rajone vyko dvi dienas trukusi mokslininkų, kilusių iš šio krašto, konferencija, skirta merkiniškio, Vilniaus Gedimino technikos universiteto įkūrėjo, pirmojo rektoriaus, Optimaliosios statybos mechanikos mokyklos kūrėjo, akademiko Aleksandro Čyro (1927-2001) 80-mečiui paminėti.

Mokslinėje konferencijoje, prasidėjusioje Varėnos viešojoje bibliotekoje, dalyvavo per dvidešimt kraštiečių mokslininkų. Iš tiesų jų yra žymiai daugiau, tačiau dėl didelio užimtumo atvykti į tėviškę galėjo ne visi. Pasirodo, kad Varėnos rajonas yra garsus ne tik miškais, grybais, menininkais, bet ir iš čia kilusiais mokslo žmonėmis.


Jie nešė lietuvišką žodį

Jaunimo ir J.Paukštelio pagrindinės
mokyklos moksleivių
literatūrinė-muzikinė kompozicija

Kėdainių M.Daukšos viešosios bibliotekos skaitytojai ir Jaunimo mokyklos moksleiviai su pagarba ir dėkingumu prisiminė knygnešius. Knygnešio dienos minėjimas – tai sudėtinė Jaunimo mokyklos vykdomo pilietinio ugdymo projekto „Kad mes gyventume ir būtume jų verti“ dalis. Projektą parašė Elena Žičkienė, Stasė Baltmiškienė ir Danguolė Petrauskienė.


,,Aušros“ spindulių sušildyti

Laima MACYTĖ

Knygos muziejaus puošmena –
„prezidentinis“ stalas

Rimtimi ir pagarba sutinkamas skaitytojas Radviliškio viešosios bibliotekos Kraštotyros skaitykloje. Čia – kelio pradžia besidomintiems krašto istorija, dabartimi, aktualijomis. Puiki materialinė bazė, gausus kraštotyrinės literatūros fondas, išsami ir operatyvi specialistų konsultacija visais lankytojui rūpimais klausimais – tokia skyriaus darbuotojų kasdiena. Skaitykloje saugoma visa kraštotyrinė periodika, kraštiečių, gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje, išleisti leidiniai, teminiai aplankai ir kraštotyros darbai apie visą Radviliškio kraštą.


Tremtinio peizažai

Vida GRIGALIŪNAITĖ

Mykolas Dirsė (viduryje)
su grupe parodos dalyvių
Nijolės PAŠKAUSKIENĖS nuotrauka

Vasario 16-oji Ukmergėje... Tvyrant šventinei nuotaikai, Kultūros centro Dailės galerijoje atidaroma buvusio tremtinio Mykolo Dirsės paveikslų paroda. Prieš tai ji kurį laiką džiugino Veprių miestelio gyventojus. Už tai gausiai parodą lankę smalsuoliai dėkingi Veprių organizacijos „SOS Vepriuose“ direktoriui Romui Petrui Šauliui, vietos muziejininkui, mokytojui Jonui Ženteliui.


Bėgte paskui laiką

Nijolė Lukšytė prisimena tėvą

Prieškarinės kartos pradinukus žavėjo rašytojo ir pedagogo Motiejaus Lukšio (1907-1996) knygos. Skaitydami jausdavosi esą įvykių dalyviai.

Nors buvo prastas oras ir siautė gripas, į Vaikų literatūros muziejų Kaune susirinko smalsučiai. Jie ne tik ištyrinėjo ekspozicijas, savo bendraamžių karpinius, bet ir ilgėliau užsibuvo prie M.Lukšiui (vasario 22-ąją suėjo 100 metų nuo jo gimimo) skirtos parodos…


Graži šventė mažoje mokykloje

Rūta AVERKIENĖ

Vydenių pagrindinės mokyklos
šventėje dalyvavo daug svečių

Tądien į Vydenių pagrindinę mokyklą atvykę svečiai šypsojosi nesupratę, į kokį jubiliejų važiavo. Mat prieš dešimtį metų Vydenių mokytojai ir moksleiviai įsikūrė naujame mokyklos pastate. Tačiau iš tikrųjų dabar vydeniškiai šventė Vydenių mokyklos įkūrimo 55-ąsias metines, o šventę pavadino „Aukime kartu“. Jau 25-erius metus šioje mokykloje direktore dirba penkioliktoji mokyklos vadovė Lina Baranauskaitė. Ji priminė, kad Vydeniai yra rajono pakraštyje, čia kultūra ir švietimas labai nukentėjo lenkų okupacijos metais. Tačiau 55-ąsias metines švenčiančios mokyklos istoriją galima įrašyti į baltąjį šio krašto istorijos metraštį.


Dėstytojų mainų vizitas

Iš kairės: projekto vadovė
Sonata Mačiulskytė, projekto
koordinatorius Ignacio Camacho
(Ispanija), Kolpingo kolegijos
Mokslo skyriaus vedėja
Rasa Didžiulienė

Viena iš pagrindinių Lietuvos kolegijų veiklos organizavimo tobulintinų sričių – mokslo taikomosios veiklos aktyvinimas. Siekiant pritraukti kolegijų lektorius aktyviau dalyvauti mokslo taikomojoje veikloje, Klaipėdos verslo kolegija kartu su partneriais parengė projektą „Taikomųjų tyrimų integravimo į mokymo procesą galimybės Lietuvos aukštosiose mokyklose“, skirtą kolegijų tyrimų metodikų, projektų vadybos dalykų dėstytojams, kurį finansavo ES Leonardo da Vinčio programa. Pagrindiniai projekto tikslai – skatinti ir stiprinti profesinio rengimo indėlį į inovacijų procesą bei tobulinti taikomaisiais tyrimais paremtų praktikų organizavimą, siekiant kurti realiomis problemomis paremtas situacijas.


Smirdantis viralas

Petras KATINAS

Veidrodžio šalyje
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

Politikos apžvalgininkai ir specialistai (tie, kurie dar neparsidavę) griebiasi už galvų akivaizdžiai matydami, kad visos valdžios institucijos tampa (ar jau tapo) viską diktuojančių grupuočių ir Valstybės saugumo departamento, vykdančio tų grupuočių užduotis, įkaitais. Valstybės saugumo departamentas su savo šefu A.Pociumi priešakyje ištraukė iš stalčių ir palėpių vadinamąsias senas rezonansines bylas dėl Bražuolės tiltelio, „Lietuvos ryto“ redakcijos vieno neįrengto pastatėlio susprogdinimo bei buvusio savanorio ir saugumiečio, labai prieštaringai vertinamo J.Abromavičiaus žūties. Tikslas aiškus – kaip galima daugiau diskredituoti Tėvynės sąjungą paskelbiant, kad jos lyderiai yra vienaip ar kitaip susiję su tais „rezonansiniais“ nusikaltimais. Tai akiplėšiškos ir primityvios priemonės, tačiau jų eskalavimas kelia sumaištį ir daro įtaką kai kuriai ir gana nemažai visuomenės daliai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija