5
2012 m. lapkričio 9 d.    
Nr. 42
(2017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose

Nemuno
krašto
vaivorykštė

 

Šiame numeryje:

B. Obama –
vėl JAV prezidentas

Švietimo ministras
griauna valstybės
pagrindus

Darbo partijos
agitatoriai kvailina
visuomenę

Sąjūdininkai
ir „Vilnijos“ draugija
ragina nekviesti
į valdančią koaliciją
Lenkų rinkimų
akcijos atstovų

Kūryboje –
gyvenimo pilnatvė

Du šešiolikmetės
pasauliai

Afganistano vaikų
nuotraukos

Stabtelėjimas
prie dailininko
gyvenimo vaizdų

Maironio
paminėjimas

Tapė patys
ir mokė kitus

Etnografinės 
kultūros aristokratės

Spektaklis
apie skulptorių

Ateitininkė, gydytoja,
politinė kalinė

Rožinio
mėnuo pradėtas
Birutės kalne

Romos lietuviai
meldėsi už mirusius

Popiežius
meldėsi už mirusius
kardinolus
ir vyskupus

Pasaulio vyskupų naujosios evangelizacijos programa

Mindaugas BUIKA

Vyskupų Sinodo asamblėjos posėdis

Iššūkiai tikėjimo sklaidai

Pasibaigus Vyskupų Sinodo 13-ajai eilinei asamblėjai, nagrinėjusiai temą „Naujasis evangelizavimas tikėjimo perdavimui“, kaip įprasta, ją sušaukusiam popiežiui Benediktui XVI buvo perduotas balsavimu patvirtintas beveik 60 siūlymų sąrašas. Jo pagrindu Šventasis Tėvas, talkininkaujant Sinodo sudarytai tarybai, parengs ir paskelbs baigiamąjį dokumentą – Posinodinį apaštalinį paraginimą. Tačiau spalio 7–28 dienomis Vatikane vykusios Sinodo asamblėjos dalyviai – daugiau kaip pustrečio šimto kardinolų, arkivyskupų ir vyskupų, atvykusių iš viso pasaulio – ir patys paskelbė tradicinį dokumentą, vadinamąjį „Kreipimąsi į Dievo tautą“. Jį galima vadinti ganytojiška programa arba gairėmis naujojo evangelizavimo siekiams. Šiuo kreipimusi pateikiamos rekomendacijos visai globalinei tikinčiųjų bendruomenei ir kiekvienam jos struktūriniam elementui: katalikiškai šeimai ir vienuolijai, parapijai ir charizmatiniam sąjūdžiui, diecezijai ir jaunimo maldos grupei. Spalio 26 dieną paskelbtajame dokumente Vyskupų Sinodo tėvai pripažįsta daugelio iššūkių dabartinei tikėjimo sklaidai buvimą, ypač dėl tradicinės krikščioniškos aplinkos perdėtos sekuliarizacijos pasekmių. Bet jie nepasiduoda pesimizmui ar rezignacijai, pabrėždami, jog reikalingas atnaujintas sielovadinis entuziazmas, pasitikėjimas Dievo pagalba ir tikrumas dėl misijų veiklos sėkmės.


Išrinktas koptų popiežius

118-asis Koptų Stačiatikių
Bažnyčios popiežius vyskupas
Tavadrosas, pasivadinęs Teodoru II

Lapkričio 4 dieną, sekmadienį, surengtos ceremonijos metu Egipto sostinėje Kaire buvo išrinktas 118-asis Koptų Stačiatikių Bažnyčios popiežius. Juo tapo vyskupas Tavadrosas (arba Teodoras), kuris koptų popiežiaus tarnystę pradės nuo lapkričio 18 dienos, pasivadindamas Teodoru II. Beje, jo išrinkimas popiežiumi sutapo su jo 60-uoju gimtadieniu.

Vyskupui Anbai Tavadrosui, Aleksandrijos popiežiui ir šv. Morkaus sosto patriarchui, sveikinimo laišką atsiuntė Benediktas XVI. Jame sakoma: „Nudžiugau išgirdęs apie Jūsų išrinkimą, (...) Jums, visai koptų dvasininkijai ir tikintiems, – rašo Šventasis Tėvas, – išreiškiu gerus linkėjimus ir maldingą solidarumą, prašydamas Viešpatį gausiai laiminti tarnystę, kurią Jūs pradedate. Esu įsitikinęs, kad, kaip ir Jūsų pirmtakas popiežius Šenuda III, būsite tikras dvasinis tėvas savo žmonėms ir geras partneris kitiems bendrapiliečiams, kuriant Egiptą taikoje ir harmonijoje, tarnaujant bendrajam gėriui ir visų Artimųjų Rytų naudai.  Šiais nelengvais laikais svarbu, kad krikščionys liudytų tarpusavio meilę ir draugystę, atsimenant Viešpaties troškimą: „Tegu visi būna viena, kad pasaulis įtikėtų“. Dėkoju Visagaliui, – tęsia Benediktas XVI, – už didelę pažangą, kuri buvo padaryta Jūsų pirmtako vadovavimo metu Koptų Bažnyčios ir Katalikų Bažnyčios santykiuose, iš anksto viliuosi ir meldžiu, kad mūsų draugystė ir dialogas, vadovaujant Šventajai Dvasiai, teiktų vaisių solidarume ir susitaikyme. Tegu dangiškasis Tėvas pripildo Jus ramybe ir stiprybe Jūsų laukiančiame kilniame uždavinyje“.


Dosnioji našlė – tai persirengęs Kristus

Kun. Vytenis Vaškelis

Marko Tveno knygoje yra pasakojama, kaip princas Edvardas 1547-aisiais susipažįsta su labai panašiu į jį elgeta Tomu ir apsikeičia su juo drabužiais. Tomas  apsigyvena Anglijos karaliaus Henrio VII rūmuose, o Edvardas tampa benamiu. Šių jaunuolių persirengimas ir apsikeitimas vietomis nėra tik išorinis dalykas, bet tai daro  tiesioginę įtaką jų mąstymui, emocijoms ir gyvenimo būdui. Kas ragauja išmėginimus pakeliančio žmogaus duonos, tas yra mokomas nuolankumo dorybės, idant nuo jį užgriuvusių bėdų vidinį žvilgsnį kreiptų į Tą, kuris būdamas turtingas dėl mūsų tapo vargdieniu, kad mes per Jo neturtą taptume turtingi (plg. 2 Kor 8, 9).


50 kilometrų naktinis žygis „Pergalių ir kovų keliais“

Alvydas Tamošiūnas

Naktinio žygio dalyviai

Rugsėjo 29 dieną Radviliškio rajone 50 km naktiniame žygyje „Pergalių ir kovų keliais“ startavo apie tūkstantis dalyvių, nebijančių iššūkių, norinčių išbandyti ištvermę ir prisiminti šalies istoriją. Antrus metus iš eilės vyksiančio žygio dalyviams teko tamsiu paros metu pakartoti 1919 metų Lietuvos karių savanorių operacijos Radviliškis–Šiauliai metu įveiktą distanciją ir nueiti tą patį 50 km atstumą pėsčiomis. 70 proc. maršruto nusidriekė lauko ir miško keliukais, likusi dalis – asfaltuotais keliais ir gatvėmis.


Prikelta atmintis

Albertas Ruginis

Renginio akimirka
Adolfinos Striaukienės nuotrauka

Agentui „Petrov“ pranešus, jog Balėnų miške įvyks partizanų būrių susirinkimas, Telšių MGB, sutelkusi kariuomenės 32 pulko kareivius ir Telšių, Varnių, Sedos, Plungės bei Mažeikių stribus, 1951 m. gegužės 9 d. apsupo Balėnų mišką. Nelygioje kovoje žuvo Vytautas Laurinavičius-Šviesa, g. 1929 m., Stasys Lukšas-Voldemaras, g. 1933 m., Tadas Norkus-Vėtra, g. 1925 m., Marijona Norkutė-Giraitė, g. 1923 m., Valerija Norkutė-Smilgelė, g. 1927 m., Kostas Paulauskas-Raketa, g. 1925 m., Vaclovas Razonas-Vitka, g. 1921 m., Stefanija Kozickaitė-Eglutė, g. 1928 m. Antanas Bernotas-Lendrė, g. 1928 m., sunkiai sužeistas, paimtas į nelaisvę, tą pačią dieną mirė. Visi žuvusieji buvo užkasti Nevarėnų žvyrduobėje. Genė Strimaitytė-Laima paimta į nelaisvę. Iš apsupties prasiveržė Vytautas Visminas-Ąžuolas, Aleksas Gimbutas-Vaidutis, Adomas Lukošius-Lendrūnas ir penkiais šūviais sužeistas Stasys Kvečas-Švyturys.


Pagerbtas vienas iškiliausių kraštiečių

Minint rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus 130-ąsias gimimo metines

Rūta Averkienė

Prie rašytojo kapo literatūrinę
kompoziciją skaitė
aktorius Tomas Vaisieta

Kasmet rudenį Subartonyse prisimenamas ir pagerbiamas šiame mažame Dzūkijos kaimelyje gimęs didelio talento žmogus – prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas, profesorius, politinis veikėjas – Vincas Krėvė. Šiemet Subartonyse paminėtos įžymiojo kraštiečio 130-osios gimimo metinės. Jo garbei gimtojoje sodyboje, pasipuošusioje pabirusių klevų lapų auksu, kurioje dabar įsteigtas jo vardo muziejus, skambėjo liaudiškos giesmės, grojo kaimo muzikantai. Čia ir kaimo kapinaitėse, kuriose amžinojo poilsio atgulusio rašytojo ir jo artimųjų kapai pasipuošė gėlėmis ir žvakutėmis, žymūs aktoriai ir mokiniai skaitė rašytojo kūrybą, buvo prisiminti svarbiausi ir mažiau žinomi jo gyvenimo ir kūrybos momentai.


Vaižgantinės

Vytautas BAGDONAS

Pasveikinus naujojo Vaižganto
mažosios premijos laureato
Ferdinando Jakšio seserį Žanetą
Kibickienę, su ja nusifotografavo
Svėdasų seniūnijos seniūnas
Valentinas Neniškis (dešinėje)
ir Lietuvai pagražinti draugijos
pirmininkas Juozas Dingelis

Rugsėjo 22-ąją link Svėdasų seniūnijos Malaišių kaimo traukė lengvųjų automobilių ir autobusų kolonos. Čia, lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto tėviškėje, tądien vyko tradicinis respublikinis renginys – Vaižgantinės, kurį organizavo Svėdasų seniūnija, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus, vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius.


Margionių klojime – kaimo teatrų sambūris

Rūta Averkienė

Margionių artistai

MARGIONYS. Čia šurmuliavo kaimo teatrų sambūris. Margionių klojimas vos talpino žiūrovus: vietinius margioniškius, kaime vasarojančius jų vaikus ir anūkus bei svečius, susirinkusius į trečiąją rajoninę kaimo teatrų šventę-konkursą „Cicnaginė“ Juozo Gaidžio prizui laimėti.

Trečiąkart organizuojama kaimo teatrų šventė tęsia gražią tradiciją ir dar kartą liudija, jog šis festivalis turi vykti būtent čia, Margionyse, kur daugiau kaip aštuoniasdešimt metų gyvuoja Margionių klojimo teatras, kur tebeplevena prieš beveik dvidešimt metų į Amžinybę iškeliavusio Margionių Strazdelio – kaimo šviesuolio, poeto ir „režisoriaus“ Juozo Gaidžio – dvasia, kur kiekviename kaimo name gyveno ar gyvena po artistą. Juk margioniškiai, pirmąkart suvaidinę 1929 metais A. Vilkutaičio-Keturakio komedijoje ,,Amerika pirtyje“, kurią, vietinio jaunimo padedamas, pastatė Margionių pradžios mokyklos mokytojas Teofilis Sukackas, vaidina iki šiol.


Teisingumo ir valstybės paslapčių sankirta

Gintaras Visockas

Tikriausiai nėra tokių, kurie nebūtų girdėję posakio, esą pasaulį valdo tie, kurių rankose – informacija. Valdo ne ginklai, ne pinigai, o būtent žmonės, kuriems prieinama pačių įvairiausių rūšių informacija – riboto naudojimo, tarnybinė, slapta, karinė, politinė, mokslinė, konfidenciali, visiškai slapta, asmeninio pobūdžio... Šiuose žodžiuose – labai daug tiesos. Tačiau tokia aksioma reikalauja papildymų. Norint valdyti tautas, bendruomenes ar valstybes, neužtenka vien turėti daug informacijos. Dar reikia mokėti ja naudotis: „atsijoti informacines šiukšles“, išgryninti esmę, susisteminti faktus ir t.t. Įtaką gali daryti tik tas, kuris žino, kada, kaip ir kur panaudoti etiškai ar neetiškai surinktas slaptas ar pusiau slaptas žinias. Jei informacijos turėtojas tiksliai nežino, kaip ir kur dera paskleisti sukauptas žinias, arba jomis naudojasi neefektyviai, yra pasmerktas nesėkmei. Tik prapulties tikėtis gali net ir žinovas, kuris neturi aiškaus suvokimo, kokia informacija yra esminė ir kuri jos dalis labiausiai tinka konkretiems darbams nuveikti, kaip ir kokiu būdu leistina ją naudoti.


Pagreitį įgaunanti kova

Linas ŠALNA

Antradienį pas Prezidentę žvaliais žingsniais nužygiavusi LSDP delegacija, vadovaujama Algirdo Butkevičiaus, numatyto būti premjeru, tikriausiai nė nenujautė, kad teks patirti didelį nusivylimą – visą savaitę dėliota ir dar išvakarėse sulipdyta naujoji valdančioji koalicija, pasiskirsčiusi net ministrų postus ir kėdes, šalies vadovės buvo atmesta, kol Konstitucinis teismas atsakys į jos klausimą, ar praėjusieji Seimo rinkimai yra teisėti. LSDP lyderiui, pretendentui į premjero postą A. Butkevičiui neliko nieko kito, kaip Prezidentės sprendimą kreiptis į Konstitucinį teismą (KT) dėl Seimo rinkimų rezultatų teisėtumo įvertinimo pavadinti „labai teigiamu“, nors tai sužlugdė visus jo planus. Kalbant apie rinkėjų papirkinėjimus, galima priminti rinkimų apylinkėse seniai komisijų nariais dirbančių prisipažinimus (jeigu jie pakankamai atsivers jums): senbuviai labai įgudę balsus suskaičiuoti savo partijos naudai ir kitos nenaudai, tad rezultatus galima nesunkiai pakreipti norima linkme. Taigi triukšmas dėl „papirkinėjimų“ labai padidintas, įvairiausių pažeidimų būta seniai, ir jie dažniau vyksta tikrai ne išorėje, o komisijų viduje. Ne veltui politikai net negalvoja įvesti balsavimo internetu. Amerikoje jau prieš 20 metų skaičiavimas vykdavo automatiškai, rinkėjo balsas čia pat įskaičiuojamas. Seimo rinkimus laimėjusios LSDP pirmininkas A. Butkevičius po susitikimo su prezidente D. Grybauskaite pareiškė, kad nepaisant to, jog šalies vadovė kreipsis į KT dėl Seimo rinkimų rezultatų teisėtumo įvertinimo, ir jos nepritarimo koalicijai su teisiamųjų suole esančiais vadovais, koalicinė sutartis su Darbo partija ir partija „Tvarka ir teisingumas“ bus pasirašyta, tačiau į ją nebus įtrauktas ministerijų pasidalijimas. Ir tas sutarties pasirašymas išties įvyko Seime iškilmingoje aplinkoje antradienį, tą pačią dieną, kai Prezidentė nutarė kol kas „nevertinti jokių koalicijų“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija