2018 m. gegužės 18 d.
Nr. 20 (2287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Meilės diena Motinoms

Ateitininkai įteikia gėles
motinoms Suosto Šv. Kryžiaus
Išaukštinimo bažnyčioje

Nemunėlio Radviliškis–Suostas. Pavasarį bunda gamta gyvybei. Švęsta Gyvybės diena. Pirmąjį gegužės sekmadienį pagarbą atiduodame Motinoms – gyvybės davėjoms. Visą šį mėnesį Bažnyčia meldžiasi Dangaus Motinai Marijai. Persipina dangaus ir žemės grožis, gyvybės alsavimas, meilė, malda... Dievas mums visiems dovanojo pasaulį, kuriame apstu visko, ko reikia žmogaus laimei. Tik matykime, priimkime, patirkime ir dėkokime...

Motinos diena kasmet tampa išskirtine švente Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčiose. Kun. Ernestas Želvys, vadovaudamas šios dienos liturgijai, ypatingą meilę ir pagarbą išreiškia Moteriai Motinai – šio pasaulio gyvybės nešėjai ir saugotojai. Jo aukotose šv. Mišiose sudėta viskas – gili malda, nuoširdumas, jautrumas, dėmesys, padėka, gėlių žiedai Motinoms, esančios čia ir išėjusioms Amžinybėn. Kunigo žodis paliečia ir prakalbina širdį, pakviečia susimąstyti... Tikime, kad Motinos Danguje girdi, žino, jaučia ir priima Joms siųstą maldą ir meilę, ir dėkoja, ir užtaria... Juk Motinos gyvenimas nepasibaigia žemėje, tikriausiai, Jos šventas pašaukimas savo vaikams tęsiasi kitokia forma – dar stipresne ir daugiau galinčia...


Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Motinoms – giesmės, gėlės ir gražiausi posmai

Šventės dalyviai ir organizatoriai.
Dešinėje sėdi s. vienuolė Gaudencija

PASVALYS. Gegužės 5 dieną po šv. Mišių Pasvalio katalikės moterys kartu su Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos Vaikų dienos centru pakvietė pasvalietes mamas ir močiutes bei vaikučius į Krašto muziejų dalyvauti renginyje „Mama, tu – žemės ir pasaulio šviesa“. Nuotaikingą sveikinimą parengė parapijos Vaikų dienos centro dalyviai ir jų vadovės. Jie ne tik eilėmis ir dainomis išreiškė savo neaprėmiamą meilę savo mamoms, bet ir padovanojo savo sukurtų įvairiaspalvių gėlių. Vaikų padarytos gėlės pradžiugino mamų ir visų dalyvių širdis. Renginyje pagarbiai nusilenkta motinoms, nes jos – visuomenės pasididžiavimas. Be gerų motinų nebūtų ir gerų vaikų, nebūtų nei mūsų Lietuvos. Motinos nuo pat mažens mokė savo vaikus mylėti lietuvių kalbą, ginti Tėvynę bei savo gimtinės garbę. Mūsų motinų meilė pasiaukojanti, nesibaigianti, nemirštanti. Iškeliavusių į Viešpaties namus motinų atminimas pagerbtas, sukalbant maldą.


Telšių vyskupijoje

Šilutės dekanate

Muzikiniai sveikinimai mamoms

Klebonas kun. Kazys Žutautas sakė,
kad negalėtume atskirti motinos
nuo begalinės meilės ir tikėjimo

PAGĖGIAI. Savivaldybės muzikos mokytojų metodinis ratelis šiemet nusprendė visuomenę nudžiuginti surengdamas koncertą, skirtą Motinos dienai. Gražu ir simboliška, kad šiai šventai temai pasirinkti Dievo namai – Švento Kryžiaus bažnyčia. Ir muzika, ir žodis čia buvo įtaigesnis, tikresnis, teisingesnis.

Lietuva dar 1928 metais paskyrė Motinoms pirmąjį gegužės sekmadienį. Lietuvė motina – tautos skydas. Kada Lietuva skendėjo didžiausiame skurde, kur tik sunkūs atodūsiai girdėjosi, lietuvė motina buvo atspari. Jos širdy ruseno galinga lietuviškumo ugnelė, kurios nei žiauri ranka, nei tolimas ir šaltas Sibiras neįstengė užgesinti. Ji, sėdėdama prie ratelio, nuo sunkaus darbo sugrubusiais pirštais mokino savo vaikus lietuviško rašto. Ji parengė dirvą mūsų tautos atgimimui.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Maldos ir meninė programa mamoms ir močiutėms

Raseinių meno mokyklos
Ariogalos skyriaus moksleiviai

ARIOGALA. Gegužės 6-oji buvo šilta ir saulėta, todėl nuo pat ryto saulutės spinduliai šildė prasiskleidusius žiedelius. Obelų žydėjimas glostė kiekvieno akis ir širdis. Smagu, kad tą sekmadienį šventėme Motinos dieną. Šiemet Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje ji buvo ypatinga visų pirma todėl, kad bažnyčia prisirinko pilnutėlė. Klebonas kun. Gintautas Jankauskas Votyvos šv. Mišias aukojo už gyvas motinas. Pačiais gražiausiais žodžiais pasveikino mamas ir močiutes, palinkėjo joms geros sveikatos, kantrybės ir visas palaimino.

Po šv. Mišių bažnyčioje vyko meninė programa. Pirmiausia parapijos pastoracinės tarybos (PPT) narys Aloyzas Sadauskas švelniausiais žodžiais pasveikino bažnyčioje esančias mamas ir močiutes, palinkėjo joms gyvenimo džiaugsmo ir Dievo palaimos. Savo kūrybos eilėraštį paskaitė PPT narė Teresė Plisienė. Programą parodė Ariogalos lopšelio-darželio vaikučiai (vadovė – Rita Grubliauskienė). T. Plisienės eilėraščius „Mamyčių šventė“ ir „Geriausia pasaulyje“ padeklamavo Rokas Masaitis ir Ugnė Grubliauskaitė. Solistė Paulina Rupšytė padainavo „Smuiko raktelį“ (žodž. ir muzika Ingos Šeduikienės) ir dainą „Mama“, o Milena Vaitkutė – „Bažnytėlę debesų“ (žodž. ir muz. Lauros Remeikienės).


Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Vaikų Velykėlės

Jaunos Kristaus Prisikėlimo
parapijo šeimos šventė Velykėles
Laimos Pulokaitės nuotrauka

ŽALIAKALNIS. Kaip kasmet Gailestingumo sekmadienį, šiemet balandžio 8-ąją, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje šventėme jaunų šeimų velykinę šventę – Velykėles. Tai buvo tikra Dievo dovana mūsų šeimoms. Daug jaunų parapijos šeimų su mažais vaikais ir jaunuoliais aktyviai dalyvavo švenčiant Eucharistiją. Vadovavo kan. Robertas Pukenis, o homiliją sakė diakonas Benas Ulevičius. Mama Aurelija sakė, kad jai „širdis džiaugėsi, girdint Vakarę Girčytę ir Vincą Kuodį skaitant Dievo žodį ir liudijant jį mums visiems, ir tuo pačiu metu Bazilikoje dūzgiančius vaikus. Tai buvo gyva eucharistinė šventė!

Šv. Mišių aukai atnašos buvo ypatingos, nes su giliausia padėka ir džiaugsmu jas ruošėme visą velykinę savaitę. Troškome padėkoti Dievui už mūsų šeimas ir mums kiekvienam teikiamą tvirtybę, sveikatą ir gyvenimą. Juliaus Barono, dviejų sūnelių tėvelio, kūrybingumu ir darbu buvo padarytas Prisikėlusio Kristaus Kryžius, kuris yra padėka Gailestingajam Tėvui už suteiktą naują gyvenimą Justinui Sapriko po kepenų transplantacijos ir už mums kiekvienam teikiamas malones šeimos gyvenime. Šį Prisikėlimo kryžių nešė pats pasveikęs Justinas su dviem draugais, Justu Vaitkumi ir Augustinu Kugevičiumi. O Vakarė Girčytė prie Prisikėlusiojo kryžiaus padėjo lelijų vazonėlį, kaip visų mūsų šeimų dėkingumą ir džiaugsmą.


Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Švč. Sakramento adoracija

Vakaro tyloje Gižų
bažnyčioje skambėjo giesmės

GIŽAI. Švč. Sakramento adoracija – tikėjimo šventė, kuri kiekvieną tikintįjį pakviečia į asmenišką susitikimą su Viešpačiu, pabūti jo artumoje, išsakyti savus rūpesčius, sunkumus ar padėkoti už globą ir palaimą asmeniniame ir šeimos gyvenime. Tokia šventė gegužės 5–6 dienomis vyko Šv. Antano Paduviečio parapijoje – tikintieji vienijosi visos paros maldos budėjime prie Švč. Sakramento. Drauge su gižiečiais Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje dalyvavo vienuolės iš Vilkaviškio. Vakaro tyloje bažnyčioje skambėjo giesmės, kurias atliko giesmininkai iš Marijampolės, Vilkaviškio ir vietiniai tikintieji. Naktį šildė plevenančių žvakelių šiluma, iš širdies gelmių besiveržianti malda. Tylus buvimas su Jėzumi suteikė naujų jėgų, vilties ir ramybės.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija