Atnaujintas 2006 gegužės 17 d.
Nr.37
(1437)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nuncijaus paskaita

Apaštalinis nuncijus arkivyskupas
Peteris Stephanas Zurbrigenas
(antras iš kairės) penktadienį
lankėsi Kaune ir skaitė pranešimą
„Popiežius ir Europos Sąjunga“

Didelį susidomėjimą sukėlė Kaune, Kunigų seminarijoje, viešėjęs apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas ir skaitęs pranešimą „Popiežius ir Europos Sąjunga“. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasveikino nuncijų viešnagės Kaune proga ir pasidžiaugė galimybe išgirsti garbingojo svečio, ketverius metus gyvenančio Lietuvoje, žodžius. Apaštalinį nuncijų sveikino ir susirinkusiems giedojo klierikų ansamblis. Pranešimą arkivyskupas P.S.Zurbriggenas skaitė prancūzų kalba, tad vertėjo funkcijas atliko Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Kauno skyriaus prezidentė Birutė Strakšienė.


Pažaislio muzikos festivalis

Alina Ramanauskienė

Pažaislio muzikos festivalyje
Ričardo Šaknio nuotrauka

Vienuoliktą kartą laukiame Pažaislio muzikos festivalio. Šiemet jame išgirsime ir pamatysime visą žanrų vaivorykštę – nuo operos iki džiazo kompozicijų, nuo simfonijų iki audiovizualaus projekto, nuo vokalinių kamerinių kūrinių iki tik ką sukurtų postmodernistinių opusų. Festivalio programa aprėps 40 renginių. Į Pažaislio muzikos festivalį atvyks dalyviai iš 17 šalių. Pirmą kartą šioje šventėje išgirsime muzikus iš Turkijos. Festivalio keliai, kaip jau įprasta, vingiuos į Pažaislio vienuolyną, Kauno ir Raudondvario pilis, Žemaitkiemio ir Zyplių dvarus, Pociūnų oro uostą, Kauno miesto ir apskrities bažnyčias, koncertų sales, muziejus...


Australijos lietuvio menas

Benjaminas ŽULYS

Pradžia buvo Kaune

„Į Lietuvą tarsi paukščiai sugrįžta išeivijos dailininkų kūryba, kad suvienytų pasaulio platybėse išsibarsčiusią lietuvių dailę, papasakotų apie svetur įgytą kūrybos patirtį. Prisodrinta vakarietiškų mokyklų įvairovės, galimybės gėrėtis pasaulio meno šedevrais, lietuviškoji dailė grįžta atsinaujinusi, traukianti netikėtais išraiškų vaizdiniais...“


Jiems rūpi serganti Tėvynė

LPKTB Kauno skyriaus ataskaitinis susirinkimas

Būrys susirinkimo dalyvių

Savo darbo rezultatus aptarti Kauno karininkų ramovėje rinkosi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos (LPKTB) Kauno skyriaus nariai. Kauno skyrius įkurtas 1995 m. liepos 4 d. Steigiamajame susirinkime dalyvavo 97 steigėjai. Skyriaus steigimo iniciatoriai buvo Nepriklausomybės Akto signataras Liudvikas Simutis, Irena Belickienė, Algirdas Babrauskas ir kiti. Pirmuoju LPKTB Kauno skyriaus valdybos pirmininku buvo išrinktas A.Babrauskas. Vėliau, nuo 1996 metų iki 2002-ųjų, pirmininke buvo renkama I.Belickienė.


Vaižgantiečiai buriasi į klubą

Lietuvos Respublikos valstybinės įmonės „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre kovo pabaigoje buvo įregistruota nauja nevyriausybinė organizacija-asociacija „Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“. Vaižgantiečių klubą, kurio buveinė yra Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų kaime, praėjusių metų pabaigoje įkūrė grupė veiklių lietuvių, literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtojo Svėdasų krašto žmonių. Šis klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis komercinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, įgijęs paramos ir labdaros gavėjo bei teikėjo statusą.


Veprių Kalvarijoms – 160 metų

Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Informacijos-bibliografijos skyriaus Kraštotyros skaitykloje buvo paminėta Veprių Kalvarijų 160-ies metų sukaktis. Plevenant žvakių liepsnelėms, prie stendų, kuriuose pasakojama apie Kalvarijų koplytėlių atstatymą, stovėjo kibirėlis ir puodelis su vandeniu, simbolizuojantys ištroškusių maldininkų atokvėpio valandėles.


Profesoriaus Antano Tylos dovanotų knygų parodos Anykščių rajono mokyklose

Vertingų knygų kolekciją Anykščių viešoji biblioteka gavo iš savo kraštiečio prof. habil. dr. Antano Tylos. Profesorius anykštėnams padovanojo Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistą unikalų leidinį „Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais“ (2004 m.). Knyga skaitytojus supažindina su keturiasdešimt metų (1864-1904) trukusio rusų valdžios draudimo spausdinti, įvežti ir platinti Lietuvoje lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis istorija.


Bendravo zanavykai

Partizano sesuo Birutė Runaitė-Šidlauskienė
vysk. Juozapui Preikšui dovanoja knygą
apie savo šeimos likimą „Tau, mano tėvyne“
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje rinkosi Kaune gyvenantys zanavykai. Tarp jų buvo ir vyskupas Juozas Preikšas bei kan. Pranas Liutvinas. Kauno zanavykų bendrijos pirmininkas Mindaugas Vaičiūnas papasakojo apie per praėjusius metus nuveiktus darbus ir norus dar šiemet kai ką atlikti gimtajame Šakių krašte.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija