„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. lapkričio 21 d., Nr.11 (180)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Brolybė, malda ir misija

Šventojo Tėvo patarimai kunigų seminarijų studentams

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus sveikina
Popiežiškosios airių kolegijos
Romoje seminaristus, kurie
patarnavo per praėjusią Sekminių
iškilmę Šv. Petro bazilikoje

Šiais metais popiežius Pranciškus ne vieną kartą draugiškai ir pamokančiai bendravo su Bažnyčiai ypač brangiais jaunais žmonėmis, kunigystei besiruošiančiais vaikinais, kuriems yra skirta būti šiandienos pasaulio apaštalais pirmųjų Jėzaus Kristaus mokinių pavyzdžiu. Kaip tik į šią užduotį Šventasis Tėvas atkreipė dėmesį lapkričio 11 dieną paskelbtame laiške Prancūzijos kunigų seminarijų studentams, kurie buvo susiruošę piligrimystei į garsiausią šios šalies Lurdo Dievo Motinos šventovę, netrukus po joje vykusios nacionalinės vyskupų konferencijos plenarinės asamblėjos. Paskatindamas tokias klierikų dvasinio pobūdžio išvykas jis rašo: „Labai apsidžiaugiau, kad jūs susibūrėte prie Marijos, Viešpaties Motinos, Lurdo šventovėje, kuri labai mėgstama visame pasaulyje“ Pabrėždamas, jog tai primena maldingą pirmųjų apaštalų bendrystę su Švč. Mergele Marija, popiežius Pranciškus priminė Apaštalų darbų knygos pasakojimą apie laukimą Šventosios Dvasios, kurią savo mokiniams buvo pažadėjęs atsiųsti prisikėlęs Išganytojas: „Jie susirinko aukštutiniame kambaryje, kur buvo apsistoję. (...) Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus Motina Marija bei jo broliais“ (Apd 1, 13–14). Apmąstydamas tą išskirtinį sektino pavyzdžio įvykį pirmųjų Sekminių išvakarėse, Šventasis Tėvas laiške pabrėžia esminius jo bruožus, kurie turi būti ir seminaristų gyvenime itin svarbūs – brolybę, maldą ir savosios misijos suvokimą. Iš tikrųjų Apaštalų darbų knyga akcentuoja, kad pirmieji Jėzaus mokiniai, nepaisant kiekvieno jų kaip asmeninių skirtumų, buvo tarsi vienos širdies. „Mokinių brolybė, kuri išreiškia širdžių vienybę, yra integrali jūsų gauto pašaukimo dalis“, – rašo Prancūzijos seminaristams Popiežius Pranciškus, primindamas, jog kunigiška tarnystė neturi nieko bendro su individualizmu, skatinančiu susvetimėjimą ir vienišumą.


Tauragiškių kovos Konstitucijos žinių mūšiuose

Virginija Pranaitienė

Po „Konstitucijos žinių mūšio“ –
dalyviai, vertintojai ir svečiai

Tauragės „Versmės“ gimnazijoje antrus metus spalio pabaigoje vyksta „Konstitucijos žinių mūšis“, kuriame tauragiškiai moksleiviai varžosi dėl geriausiai išmanančios Lietuvos Respublikos Konstituciją komandos titulo. Šio renginio iniciatorius ir globėjas – kraštietis, buvęs Konstitucinio tesimo teisėjas dr. Stasys Šedbaras.

Spalio 24 dieną į gimnaziją atvyko ir paskaitą „Konstitucija – ne valdžios, o tautos aktas“ skaitė buvęs Konstitucinio teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto profesorius Vytautas Sinkevičius. Paskui vyko „Konstitucijos žinių mūšis“, kuriame prof. V. Sinkevičius kartu su renginio globėju, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotoju S. Šedbaru vertino gimnazistų žinias, įteikė prizus dalyvavusiems ir nugalėtojams.


Du tikybos mokytojos dešimtmečiai

Tikybos mokytoja katechetė Genė
Sereikienė (dešinėje) Pirmosios
Komunijos šventėje Kėdainių
Šv. Jurgio bažnyčioje

Jau daugiau kaip 20 metų mokyklose vėl dėstoma tikyba. Dievas į mokyklą sugrįžo po beveik 50 ateizmo metų pertraukos. „XXI amžius“ pakalbino vieną iš tikybos mokytojų, dirbančių Kėdainiuose. Šiandien mūsų pašnekovė – katechetė Genė SEREIKIENĖ.

Koks buvo jūsų atėjimas mokyti vaikų dorinio ugdymo – tikybos?

Visą laiką buvau ir esu praktikuojanti katalikė. Atgimimo laiku bažnyčiose kunigai kvietė praktikuojančius katalikus, kas gali, eiti mokyti vaikus tikybos. Jokių parengiamųjų kursų ar studijų dar nebuvau baigusi. Mokymai vyko Tarpdiecezinės Kauno kunigų seminarijos Teologijos fakultete. Vėliau atidarytas Kauno Vytauto Didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultetas. Atėjau dirbti turėdama tikėjimą savo širdyje ir tvirtus katalikų tikėjimo pagrindus, išpuoselėtus šeimoje. Žinojau, kad su didele meile galiu imtis šito darbo. Jeigu būtų anksčiau buvusios tokios studijos ir tikybos pamokos mokyklose, tai galbūt net nedvejodama būčiau pasirinkusi tikybos mokytojos darbą.


Saugome vyskupo Kazimiero Paltaroko atminimą

Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas
šventina vyskupo Kazimiero Paltaroko
biustą jo vardu pavadintoje gimnazijoje

Spalio 21 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje moksleiviai, mokytojai ir svečiai susirinko į gražią šventę. Juk spalio 22-oji – vyskupo K. Paltaroko gimimo diena.

Gimnazijos choras ir instrumentinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Jecintos Garbaliauskienės, atliko giesmes, kitus muzikinius kūrinius. Direktoriaus pavaduotojas doriniam ugdymui kunigas Andrius Meškauskas kalbėjo: „Moksleiviai, ar žinote, kokio iškilaus žmogaus vardu pavadinta mūsų gimnazija? Ką mes žinome apie jį? Tai – vyskupas, kuris rūpinosi visapusišku jaunimo auklėjimu, svarbiausia, kad turėtų tvirtą tikėjimą“.

Šventėje dalyvavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, mons. Juozapas Antanavičius, Panevėžio Savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Dainius Šipelis ir kiti svečiai.


Mums rašo

Blaivystės alėja

Prie Blaivystės alėją žyminčios lentelės

Jaunieji valančiukai metė iššūkį Marijampolės miestui ir visai Lietuvai – įkūrė Blaivystės alėją. Tai – tarsi vaikų šauksmas žmonėms „Būkime blaivūs kaip tos pušelės“, kurias pasodinome lapkričio 12-ąją šalia tvenkinio Pašešupio parke. Gausus jaunųjų valančiukų būrys iš įvairių mokyklų bei keletas valančininkų susirinko į gražią pilietinę akciją. Tai – Marijampolės vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio 25-mečio paminėjimo pratęsimas. Didžiuojamės, kad Marijampolės mieste pavyko įgyvendinti šią idėją, kuri prasidėjo medelio pasodinimu Skardupiuose dvasios vado kun. dr. Algirdo Petro Kanapkos dėka. Džiaugiamės, kad mūsų akciją palaikė ir ją įgyvendinti padėjo Marijampolės miesto savivaldybės administracijos direktorius Metas Ražinskas, meras Vidmantas Brazys ir aplinkos valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Lelešius. Blaivystės alėjai buvo paskirtas pageidaujamas plotas, surasti rėmėjai, kurie padovanojo 25 pušeles. O „Idėjų dirbtuvės“ pagamino lentelę, kuri marijampoliečiams ir svečiams skelbs apie blaivų gyvenimo būdą mūsų mieste.


Mums rašo

Įdomi ir prasminga kelionė su ateitininkais

Gargždų bažnyčioje su parapijos
klebonu kan. Jonu Paulausku.
Dešinėje – mokytoja Darata Šlušnytė

Mes, Šilalės S. Dariaus ir S. Girėno progimnazijos 5–7 klasių mokiniai, ateitininkai, vieną spalio dieną praleidome kitaip. Mūsų vadovė, tikybos mokytoja Darata Šlušnytė suorganizavo pažintinę kelionę, kurios tikslas – puoselėti bendruomeniškumą, šeimyniškumą.

Išaušo ilgai lauktas rytas. Nors oras buvo žvarbus, bet mes, nepraradę geros nuotaikos, tekini skubėjome į mokyklinį autobusą. Važiuodami prašėme Dievo palaimos, buvome ir esame kaip viena šeima. Pirmasis mūsų sustojimas – Stepono Dariaus tėviškė, kur mus pasitiko labai malonus žmogus, muziejininkas Mečislovas. Jis mus supažindino su garsiojo Lietuvos lakūno gyvenimu ir žygdarbiais mūsų tautai. Įdomu ir naudinga buvo išgirsti ir apie aviaciją. Apžiūrėjome lėktuvų modelius, Dariaus skrydžių ir žūties nuotraukas.


Mums rašo

Kūrė ir bendravo

Kazimiero Paltaroko gimnazijos
choristai ir skaitovai Kristaus
Karaliaus Katedros kriptoje
vykusiame projekto renginyje

Spalio 19 dieną į Kristaus Karaliaus Katedros kriptą susirinko Panevėžio katalikiškų įstaigų (Kazimiero Paltaroko gimnazijos, Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos, Alfonso Lipniūno progimnazijos, Kastyčio Ramanausko, „Vaivorykštės“, „Gintarėlio“ lopšelių-darželių, Šv. Petro ir Povilo bažnyčios jaunimo organizacijos „Kertinis akmuo“ bei Kristaus Karaliaus Katedros jaunimo grupės „Katedriečiai“) atstovai, dalyvavę projekte „Kurkime ir bendraukime“.

Muzikinius kūrinius atliko Kazimiero Paltaroko gimnazijos choras ir instrumentinis ansamblis (vadovė – Jecinta Garbaliauskienė). Gimnazistai skaitė vyskupo Kazimiero Paltaroko laiškus jaunuomenei (skaitovus parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Zita Kontrimienė).


Mums rašo

Maironiečių šventė Kaune

Spalio 28-ąją Lietuvos maironiečių draugija ir Kauno Maironio universitetinė gimnazija sukvietė švęsti 25-ąsias Draugijos veiklos metines. Maironiečiai iš įvairių Lietuvos kampelių į Kauną atriedėjo geltonais autobusiukais. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kauno Šv. Petro ir Povilo Arkikatedroje Bazilikoje. Jos administratorius kun. Evaldas Vitulskis pamoksle dalijosi istoriniais prisiminimais apie Maironį, jo asmenybę ir veiklą Kauno ir Lietuvos žmonėms, priminė Maironiečių draugijos idealus ir siekius. Po šv. Mišių visi rinkosi prie Maironio kapo – kriptos. Pagerbę Maironio atminimą tylos minute, Pietų Lietuvos maironiečių vardu padėką – simbolinę lyrą, nupintą iš žalumynų, su užrašytu priesaku „Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu“ – poetui Jonui Mačiuliui-Maironiui padėjo Butrimonių gimnazijos maironiečiai. Gėlių padėjo įvairūs garbingi asmenys. Maironiečių delegacijoms uždegus žvakeles, iškilmių dalyviai perėjo prie Maironio paminklo ir dainavo, deklamavo poeto kūrybą.


Maumedžiai vėjyje

Grupė Žemaitijos kolegijos Telšių
fakulteto studentų prie Džiuginėnų dvaro

Artėjant Visų Šventųjų dienai ir Vėlinėms, Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto studentai, vadovaujami lektorės eduk. mgr. Janinos Bucevičės ir Telšių kunigų seminarijos dėstytojo ir dvasios tėvo, kun. teolog. lic. Sauliaus Tomošaičio, susirinko pakalbėti, pamąstyti apie kančios esmę ir prasmę žmonių gyvenime, mirtį, jos sampratos kaitą istorijoje, žmogaus gyvenimo prasmę teologijoje, Dievo šviesoje ir jos paieškas filosofijoje. Studentai diskutavo, ieškojo atsakymų į jiems rūpimus klausimus, gilinosi į dabar mūsų visuomenėje aktualius aborto, eutanazijos, savižudybės klausimus, ieškojo atsakymų, kaip galėtų padėti kritinėse, ribinėse situacijose atsidūrusiems žmonėms.


Kronika

Popietė su policininke

Amsis, Asta Railienė ir
„Vyturio“ progimnazijos
pirmokai „Židinio“ bibliotekoje

PANEVĖŽYS. Norint atkreipti vaikų dėmesį ir siekiant betarpiško bendravimo bei stengiantis padėti jiems geriau įsiminti eismo taisykles ir policijos pareigūnų patarimus „Židinio“ bibliotekoje (Nemuno g. 76) vyko smagus edukacinis pasibuvimas. Renginyje svečiavosi Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto policijos komisariato specialistė Asta Railienė kartu su kolega, policijos bičiuliu šuneliu Amsiu. Pasiklausyti, sužinoti šį tą naujo ir paganyti akis į Amsį, atkeliavo mažieji „Vyturio“ progimnazijos pirmokai. Apie tai, kaip vaikams dera ir nedera elgtis įvairiose gyvenimiškose situacijoje jiems papasakojo A. Railienė. Vaikams buvo parodyti 7 nuotaikingi mokomieji animaciniai filmukai „Policijos bičiulio Amsio patarimai“. Jie mažiesiems renginio dalyviams priminė, jog tamsiu paros metu reikia segėti atšvaitus, nežaisti arti gatvės ir gatvėje, dviračiu važiuoti, dėvint šalmą ir liemenę ar kitus šviesą atspindinčius elementus. Vaikai turėjo atsakyti į klausimus, ar galima pasiskolinti iš parduotuvės šokoladuką, ir kaip reikia elgtis važiuojant automobiliu, jeigu nenori „skristi“ į ligoninę. Pareigūnė priminė ir apie telefoninius sukčius, aptarė pagrindines saugaus elgesio namuose taisykles. A. Railienė patarė būti budriems, o matant vykdomą nusikaltimą apie tai pranešti trumpuoju policijos numeriu 112. Teisėsaugos sergėtojai džiaugėsi, kad po filmukų peržiūros paaiškėjo, jog vaikai tikrai daug žino. Kiekviena serija buvo labai entuziastingai aptariama, o išvados daromos vos ne choru.


Choras „Dagilėlis“ laimėjo aukso apdovanojimą Kinijoje

Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ XII Kinijos tarptautiniame chorų konkurse-festivalyje, jaunimo chorų kategorijoje, laimėjo pirmą vietą ir aukso apdovanojimą. Tai jau 12-asis choro pelnytas aukščiausias apdovanojimas tarptautiniuose konkursuose. Choras taip pat buvo apdovanotas „Taikos ir draugystės“ specialiuoju prizu. „Dagilėlis“ buvo vienas iš nedaugelio kolektyvų, kuriam buvo suteikta garbė dalyvauti festivalio atidarymo koncerte prestižinėje Didžiojoje liaudies salėje. Būtent choro iš Lietuvos daina buvo pradėtas iškilmingas atidarymo koncertas. „Dagilėlis“ taip pat turėjo solinį dviejų dalių koncertą pilnoje Minzu teatro salėje, kur sulaukė išskirtinai šilto klausytojų dėmesio, gausių aplodismentų ir šūksnių „Bravo“.


Apdovanoti kūrybingiausi moksleiviai

Martyno Mažvydo bibliotekoje apdovanoti  išradingiausi ir originaliausi jaunieji aplinkosaugininkai. Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) organizuoto konkurso „Aš rūšiuoju elektroniką! O tu?“ dalyviai kūrė kompiuterio ekrano užsklandas ir taip ragino tinkamai rūšiuoti atliekas. Kaip pranešė Aplinkos ministerija, geriausius darbus bus galima parsisiųsti nemokamai ir naudoti juos kaip ekrano užsklandas. Kad elektronikos atliekos ypač kenksmingos gamtai ir žmogui, mokomės kasdien. Konkurso  darbai atkreipė dėmesį į tai, kokias pasekmes gamtai turi neatsakingai išmetamos elektroninės šiukšlės ir kaip saugodami ją (ne)turėtume elgtis. „Malonu matyti augančią socialiai atsakingą jaunų žmonių kartą. Nors nesu didelis meno žinovas, tačiau kompiuteriais ir kitomis IT technologijomis sukurti darbai aiškiai  ir kūrybingai atskleidė projekto idėją“, –  už kūrybinį potencialą žaliųjų idėjų autoriams dėkojo EPA vadovas Mantas Varaška.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija