2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Kristaus Prisikėlimo šventės įspūdžiai

Margučiai prie Igliaukos bažnyčios

IGLIAUKA. Dar Gavėnios metu Šv. Kazimiero parapijos žmonės pradėjo ruoštis Velykų šventėms: moterų klubo narės iš balionų ir popieriaus gamino įspūdingus margučius, vyresniųjų klasių mergaitės karpė ryškiaspalvius paukštelius, o choristė ir visų renginių iniciatorė Janina Miknevičienė nusprendė pražydinti ievą.

Didžiosios savaitės Tridienį parapijos bažnyčioje nestigo jaunimo. Jis dalyvavo procesijose, meldėsi, kartu su visais giedojo ir adoravo prie Švč. Sakramento.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Pirmosios Šv. Velykos

Parapijiečiai Šv. Velykų pamaldose

MARIJAMPOLĖ. Šv. Velykų rytas išaušo gana vėsus, kai kur krito žiemą primenančios snaigės, tačiau Marijampolės Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijos tikinčiųjų tai neišgąsdino. Gausus būrys parapijiečių rinkosi į „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos salę dalyvauti Šv. Velykų liturgijoje. Parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas, sveikindamas su Kristaus Prisikėlimo švente, džiaugėsi tikinčiųjų dalyvavimu Didžiosios savaitės Tridienio pamaldose, kvietė taip gausiai dalyvauti kiekvieną sekmadienį aukojamose šv. Mišiose. Klebonas perskaitė Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos velykinį laišką.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Pirmą kartą Velykas šventėme kitaip 

Vyrai atnešė didelę pintinę
vaisių, kuri vėliau
buvo perduota skurstantiems

Garliava. Šč. Trejybės bažnyčioje Didžiojo ketvirtadienio šventimą naujasis klebonas kun. Gintaras Urbštas organizavo tikintiesiems neįprastai. Buvo parinkta 12 vyrų, atstovaujančių dvylikai apaštalų. Prieš šv. Mišias jie susėdo pirmoje eilėje ant kėdžių ir klebonas visiems plovė kojas užpylęs vandens iš ąsotėlio, šluostė jas rankšluosčiu ir po to pabučiavo.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Parodė pamaldumą

Dekanas klebonas kanauninkas
Algis Genutis po Prisikėlimo
pamaldų su jaunimu

ŠILALĖ. Daug parapijiečių Gavėnios metu ne tik sekmadieniais, bet ir eiliniais vakarais rinkdavosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Čia buvo ir nemažai jaunimo. Didelę įtaką daro pamaldūs, savo pašaukimui atsidavę kunigai: klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, vikaras relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas, 2011-ųjų vasarą įšventintas Justinas Palubinskas ir jau šešerius metus Šilalėje besidarbuojantis Mindaugas Alekna, kuris uoliai atlieka nuodėmklausio pareigas, labai mylimas ir laukiamas ligonių. Jis moka atjausti ir paguosti sergančius, paskatinti juos maldai. Klebono dekano kan. A. Genučio iniciatyva, talkinant kunigams, visą Gavėnios metą bažnyčioje buvo einamas Kryžiaus kelias, giedami „Graudūs verksmai“, o parapijos namuose sekmadieniais po šv. Mišių buvo giedami „Žemaičių Kalvarijos kalnai“. Juos giedojo gausus būrys tikinčiųjų. Prasmingos buvo Rekolekcijų dienos. Jas vedė Laukuvos klebonas kun. Virgilijus Pocius. Bene labiausiai šilališkius žavi kunigų sakomos homilijos kiekvienose šv. Mišiose, ne tik sekmadieniais, bet ir eiliniais vakarais. Šilališkiai kartais giriasi, sakydami, kad puikius pamokslininkus turi. Jaudinančiai ir subtiliai paskutinę Gavėnios savaitę kunigai homilijoje pakomentavo septynis Kristaus žodžius, pasakytus ant Kryžiaus. Ne vienas ir ašarą nubraukė.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Kryžių nešė per miestą

Kryžių neša dekanato Šeimos
centro atstovai ir grupė
parapijos ministrantų

GARGŽDAI. Didįjį penktadienį, kaip ir kasmet, Gargždų miesto gatvėmis Kristaus kryžiaus kelias buvo einamas giedant, meldžiantis, nešant kryžių. Eisena prasidėjo 16 val. iš Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios. Susirinko daug moksleivių, jaunimo, vyresnio amžiaus parapijiečių. Kryžius ėjo iš rankų į rankas. Visi norėjo nors kiek jį panešėti. Pirmieji kryžių ėmė nešti kunigai, o po jų – organizacijų atstovai: dekanato Šeimos centro, „Caritas“, Marijos legiono, ateitininkų, ministrantų, mokyklų atstovai, tikybos mokytojai, pavieniai asmenys. Giedojo, skaitinius skaitė ateitininkai, jaunimas bei parapijiečių choras.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Benediktinių bažnyčios pašventinimo 20-metis

Kalba t. Kazimieras Milaševičius OSB

Senamiestis. Prieš 20 metų buvo suremontuota ir pašventinta sovietmečiu nuniokota Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia. Ši sukaktis paminėta kovo 25 dieną, sekmadienį. Šventė pradėta šv. Mišiomis, kurias koncelebravo t. Kazimieras Milaševičius OSB ir mons. Artūras Jagelavičius. Į Eucharistijos šventimą įsitraukė visos grupelės, besirenkančios šioje bažnyčioje. Kauno Rotušės aikštės draugija bažnyčiai padovanojo Šv. Mikalojaus skulptūrėlę, kurią įteikė atnašų liturgijos metu.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno II dekanate

Rekolekcijų diena

Žaidžiame bendravimo žaidimus

Kulautuva. Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinės mokyklos (kuopos vadovas Julius Tovtkevičius) ir Ugnės Karvelis gimnazijos (kuopos vadovė Renata Markevičienė) ateitininkų kuopų nariai Didžiąją savaitę pradėjo susirinkę į rekolekcijas Kulautuvos Jėzuitų rekolekcijų namuose. Ši išvyka – projekto „Tapk“ dalis. Susipažinę tarpusavyje, išsakėme, ko tikimės atvykę į rekolekcijas. Ugnės Karvelis gimnazijos tikybos mokytoja R. Markevičienė kvietė apmąstyti krikščioniškąją žmogaus sampratą, mokiniai bendravo, išsakė savo nuomonę, mintis, jausmus. Vakare sulaukėme Tabariškių klebono kun. Rimanto Baltrušaičio. Jam atvykus, ėjome Kryžiaus kelią. Tai buvo neįprasta, jausminga patirtis visiems, nes kelias spontaniškai vingiavo pušyne, žvakių liepsnelės padėjo susikaupti, mąstyti apie Kristaus kančią ir prisikėlimą. Vėliau mokiniai turėjo galimybę diskutuoti su klebonu jiems rūpimais klausimais, drauge giedoti giesmes. Po vakarienės žaidėme bendravimo žaidimus, dar ilgai netilo vaikų balsai, diskutuojant apie tikėjimo, Šv. Velykų prasmę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija