Atnaujintas 2003 m. birželio 13 d.
Nr.46
(1150)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Lietuva
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Darbai
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Posėdžiavo Sinodo grupė

Kaunas. Gegužės 29 dieną Kristaus Prisikėlimo parapijos Sinodo grupė posėdžiavo Šeimos centre. Centro vadovas Arūnas Kučikas kaip pagrindinę susitikimo priežastį nurodė būtinybę Sinodo nariams geriau suvokti savo darbo prasmę ir aiškesnių veiklos gairių nustatymą.


Kariai pagerbė tėvus

Į karių tėvų pagerbimo šventę birželio 1-osios rytą pakvietė Kauno įgulos karininkų ramovė, Kauno įgulos kapelionas kun. Tomas Karklys ir LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugija. Šventė prasidėjo šv.Mišiomis Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, tęsėsi Karininkų ramovėje, kur vyko koncertas karių tėvams. Koncerte dalyvavo Lietuvos muzikos akademijos studentų styginis kvartetas ir solistė Vita Karvelytė bei Kauno Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos moksleiviai su mokytoja Judita Meiglaite.


Arkivyskupas lankėsi kolonijoje

Gegužės 26-ąją Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-auklėjimo darbų kolonijoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius keturiolikai nepilnamečių suteikė Sutvirtinimo sakramentą.
Pasak Kauno nepilnamečių kolonijos direktoriaus Aleko Morozovo, arkivyskupas S. Tamkevičius čia apsilanko ne rečiau kaip kartą per metus. A. Morozovo nuomone, tokie susitikimai padeda nuteistiesiems pasirengti grįžti į gyvenimą laisvėje, suteikia socialinio bendravimo įgūdžių, ugdo dvasiškai.


Ukmergės dekanate

Šventė įstrigo atmintyje

Ukmergė. Gegužės 31- birželio 1 dienomis Ukmergėje vyko tradicinė miesto šventė, įvairūs renginiai, pramogos vaikams.
Birželio 1 dieną į vainikais išpuoštą Švč. Trejybės bažnyčią rinkosi tikintieji, parapijos jaunimas, procesijos dalyviai. Šventoriuje visi iškilmingai pasitiko Kauno arkivyskupą Sigitą Tamkevičių.


Jurbarko dekanate

Iš lauko akmenų pastatytas paminklas prie Šimkaičių, kur stribai išniekindavo ir užkasdavo partizanus

Paminėjo generolą Joną Žemaitį

Šimkaičiai. Gražų gegužės 30-osios rytą papuošė šaulių, kariūnų, kareivių, buvusių partizanų, tautiniais rūbais apsirengusios merginų ir gausiai susirinkusių lietuvininkų drabužių margumynais. Didelė šventė. Susirinkta paminėti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos pirmininko generolo Jono Žemaičio paėmimo į nelaisvę 50-metį. Tautos patriotai atsimena ir gerbia savo didvyrius.
Nedidelėje Šimkaičių bažnytėlėje dalyvauti šv. Mišiose tilpo tik dalis susirinkusiųjų. Partizano sūnus istorijos mokytojas Mileris apžvelgė Šimkaičių apylinkėse partizanų kovą. P.Girdzijausko pranešimas buvo ypač turiningas faktais. Mokytoja Klimaitienė, partizano sesuo, prie 1989 metais iš mokinių ir gyventojų surinktų lauko akmenų pastatyto partizanų išniekinimo vietoje paminklo (autorius – A.Balčaitis) perskaitė žuvusių partizanų biografijas.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Su duona pasitinkamas vyskupas
Rimantas Norvila, dešinėje – dekanas
prel. Antanas Maskeliūnas

Lankėsi vyskupas

Sudargas. Birželio 1-ąją buvo Šeštinės, Tėvo diena ir Tarptautinė vaikų gynimo diena. Sudargiečiams tądien buvo dviguba šventė, nes Sudargo parapijoje lankėsi vyskupas Rimantas Norvila.
Jau gerokai prieš pusiaudienį Sudargo miestelio aikštėje prie Atgimimo kryžiaus pradėjo būriuotis žmonės. Visi laukė atvažiuojant ganytojo. Vyskupą atlydėjo Šakių dekanas prelatas Antanas Maskeliūnas, du Vilkaviškio vyskupijos seminarijos klierikai, atvyko ir Šakių vikaras kun. Jonas Cikana.
Pasitiko ganytoją Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Jonas Povilaitis, parapijiečiai, tautiškai pasipuošusios merginos, Sudargo pagrindinės mokyklos mokinės, pasakė gražių eilių, įteikė ant rankšluosčio padėtą duoną. Vyskupas, įžengęs į bažnyčią, padėkojo už gražų sutikimą, o klebonas perskaitė ataskaitą apie parapiją.


Vilniaus arkivyskupijoje

Vilniaus dekanate

Sekminių atlaidai

Vilnius. Birželio 6 dieną Vilniaus Kalvarijose prasidėjo ir tris dienas truko garsieji Sekminių atlaidai. Pirmoji atlaidų diena buvo skirta kunigams ir vienuoliams, antroji - vaikams ir jaunimui, o sekmadienį, pagrindinę atlaidų dieną, nuo Marijos Sopulingosios koplyčios Baltupiuose buvo einamas Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelias, po to šalia Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios iškilmingas šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.


Telšių vyskupijoje

Mažeikių dekanate

Šventinės procesijos akimirka

Minint bažnyčios pašventinimą

Renavas. Šv. Izidoriaus bažnyčioje kasmet gegužės mėnesį švenčiami atlaidai. Šiais metais minimas šios bažnyčios pašventinimo 70 metų jubiliejus. Šv. Mišias aukojo kun. Brunas Bogužas, kuris renaviškiams yra tarnavęs ketverius metus. Tik kunigas Petras Mitkus užsibuvo ilgėliau – vienuolika metų. Kun. P.Mitkus buvo didelis menininkas: bažnyčios skliautuose ištapė paveikslus, sutvarkė šventorių. Man teko didelė garbė patarnauti šiems kunigams per šv. Mišias. Šiuo metu išmintingai ir sumaniai dirba kun. Vytautas Vaidila, kuris sėkmingai tęsia pradėtus kun. Rimanto Gudlinkio bažnyčios vidaus restauravimo darbus.