Atnaujintas 2002 m. vasario 8 d.
Nr. 11
(1018)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė šiandien
Susitikimai
Ora et labora
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Aktualijos
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


PRIEDAI

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai


PASKUTINIS NUMERIS


Krikščionių vienybės savaitės atgarsiai

Visi trokštame meilės ir taikos

Visiems pasaulio žmonėms reikalinga taika ir vienybė. Sausio 24-ąją visoje Europoje įvairių religijų žmonės būrėsi į vieną ratą ir meldėsi už vienybę.
Ekumeninės pamaldos neaplenkė ir Jonavos tikinčiųjų. Šv. Jokūbo bažnyčioje susirinko įvairių religijų žmonių, nes visus jungia tikslas, vienija bendra Viešpaties Jėzaus Kristaus malda. Pamaldose dalyvavo Alkiškių ir Žeimelio evangelikų liuteronų parapijų klebonas kun. Erikas Laiconas, Kauno stačiatikių Apreiškimo Katedros klebonas kun. Anatolij Stalbovskij, stačiatikių kun. Ilja Ursul. Į pamaldas atvyko Upninkų ir Veprių klebonas kun. Bronius Gimžauskas, Panoterių klebonas kun. Kazimieras Pesliakas, Žeimių ir Kulvos klebonas kun. Vygandas Žentelis, Bukonių ir Deltuvos klebonas kun. Šarūnas Leskauskas. Už vienybę meldėsi ir Jonavos Šv. Jokūbo klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius bei mons. Vincas Pranckietis.

Katalikų, stačiatikių ir evengelikų liuteronų dvasininkai prie altoriaus


Vilkaviškio vyskupas pradės eiti savo pareigas

Vasario 10 dieną, sekmadienį, 12 valandą Vilkaviškio Katedroje vyks vyskupo Rimanto Norvilos ingresas - jis pradės eiti Vilkaviškio vyskupijos vyskupo ordinaro pareigas. Iki to laiko Vilkaviškio vyskupijai tebevadovauja vyskupas Juozas Žemaitis, MIC, kuris savo laišku kreipėsi į Vilkaviškio vyskupijos tikinčiuosius, apžvelgdamas savo, kaip ganytojo darbo metus ir kviesdamas nuoširdžiai sutikti naująjį vyskupą (laišką spausdiname 3-ajame puslapyje). Į ingreso iškilmes žada atvykti daug garbingų svečių iš Lietuvos ir užsienio, taip pat - Lenkijos Baltstogės arkivyskupas Vojciechas Ziemba, Elko vyskupas Edvardas Samselis, vyskupas augziliaras Voitkovskij iš Olštyno, vienas iš dviejų Gardino vyskupų, Maskvos arkivyskupas Tadeušas Kondrusievičius, kuris yra baigęs Kauno kunigų seminariją. Dalyvaus dauguma Lietuvos vyskupų, pakviesti kai kurie svarbesni mūsų valstybės veikėjai. Jau gauta keletas sveikinimo laiškų. Likus keletui dienų iki ingreso, "XXI amžiui" dar pavyko surasti vyskupą R.Norvilą Kaune, arkivyskupijos kurijoje.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila


Vienintelis teisingas gyvenimo kelias

Utenoje penkerius metus gyveno ir dirbo iš tolimosios Brazilijos atvykusi Šv. Pranciškaus Dievo Apvaizdos kongregacijos seselė vienuolė Rūta Marija Ratkevičius. Tie metai tėvų žemėje prabėgo nepastebimai, ir Rūta vėl išvyko į Braziliją. Pasak jos, Uteną palikti buvo gaila, tačiau gyvenimas neleidžia prisirišti prie žmonių, vietovių, problemų...

Lietuva - senelių ir tėvų žemė

Rūta - seselė pranciškonė, priklausanti Švento Pranciškaus Dievo Apvaizdos seserų kongregacijai, kurios centras yra Jungtinėse Amerikos Valstijose, Pitsburge.

Seselė vienuolė Rūta Marija Ratkevičius (antroji iš kairės) su uteniškėmis


Advokatės profesija privilegijų nesuteikia

"Ateina žmogus ir sako, kad yra nekaltas. Iš kur man žinoti, ar jis - švarus, tačiau turiu juo tikėti. Kaip galėčiau imtis bylos, jeigu netikėčiau ginamuoju? Ar iš tikrųjų taip yra, tai jo sąžinės reikalas", - kalbėjo Dalia Survilienė, dirbanti advokate Molėtuose.

Bažnyčios tikslas - mokyti žmogų tyrumo ir sąžiningumo

"Jeigu žmogus nepasakė tiesos teisme ar advokatui, gal ją pasakys kunigui per išpažintį. O gal tai įvyks tik danguje, nes žemiškajame teisme teisingumas yra tikrai sąlyginis", - rutuliojo savo mintis jaunoji advokatė.
Tikėjimas, anot D.Survilienės, suteikia tvirtybės, duoda progą nusiprausti, nusivalyti, atsinaujinti. Kiekvieną sekmadienį ji eina į bažnyčią ir su vyru Arūnu gieda chore. Dalyvavimas jo veikloje yra didžiulė atsvara ir atgaiva.

Molėtiškė advokatė Dalia Survilienė


Olandijos karališkosios vedybos ir ekumenizmas

Vasario 2 dieną Amsterdame įvykusios sosto įpėdinio santuokos apeigos parodė, kad Olandijos karališkojo dvaro protestantizmas savo konservatyvumu šiek tiek panašus į Saudo Arabijos karališkojo dvaro islamizmą. Kadangi princas Viljamas Aleksandras priklauso reformatų bendruomenei - kalvinistams (jų pradininkas buvo XVI amžiuje gyvenęs Jonas Kalvinas), o jo sužadėtinė argentinietė Maksima Soregieta yra katalikė, tai buvo galima tikėtis, kad jų sutuoktuvių apeigos turės ekumeninį pobūdį. Tai būtų visiškai atitikę šių laikų dvasią ir tą faktą, kad nors Olandijos monarchai tradiciškai priklauso kalvinistų denominacijai, tačiau dauguma šios šalies tikinčiųjų yra katalikai.

Reformatų pastorius Karelas ter Lindenas laimina santuoką Amsterdamo katedroje


Dėl Katalikų interneto tarnybos (KIT) forumo

2001 metų pabaigoje, nuo lapkričio vidurio iki gruodžio 7-osios, vyko KIT organizuotas forumas apie pastoraciją. Jame tarp įvairių klausimų, tikrai susijusių su šiuo klausimu, buvo keletas, kuriuose tam tikri asmenys piktnaudžiaudami jiems suteikta galimybe dalyvauti šiame forume panaudojo ją suvesti sąskaitas su kažkodėl jiems neįtinkančiu "XXI amžiumi". Apie tai rašėme gruodžio mėnesį, kartu publikuodami keletą skaitytojų laiškų. Tačiau, sulaukę nepagrįstos nepasitenkinimo reakcijos iš kai kurių forumo organizatorių, nutraukėme pasisakymus, nors ir buvome pažadėję skaitytojams paaiškinti susidariusią padėtį. Betgi matome, kad reikalas tuo nesibaigia: per įvairias žiniasklaidos priemones vienas asmuo ir toliau siekia pažeminti laikraštį, jo darbuotojus, skleisdamas melagingas žinias (aišku, pasinaudodamas ir KIT "diskusijos" rezultatais). Todėl nusprendėme netylėti ir atsakyti į užpuldinėjimus, juo labiau kad sutrikę skaitytojai kelia klausimus, kodėl mes neaiškiname padėties ir kodėl nespausdiname jų pasisakymų.


Savo žemės įkaitai

Visi žino ar bent jau privalo žinoti pagrindinę tiesą: kuo daugiau laisvės šalyje, tuo geriau gyvena žmonės. Deja, jau dvylika metų nepriklausomoje valstybėje gyvenantys ne visi tą supranta, o greičiausiai dedasi tos aksiomos nesupratę. Štai Žemės ūkio rūmų pirmininkas J.Ramonas ir jo keli bendraminčiai, beveik neišlįsdami iš Lietuvos radijo studijos, lieja graudžias ašaras dėl ketinamos parduoti amerikiečiams šventos Lietuvos žemelės. Ir ne tik virkauja, bet ir grasina šventuoju karu - džihadu, dabar labai madingu musulmoniškajame pasaulyje. Savų "bin ladenų" - per akis! Pradedant Tauragės triukšmadariu Oželiu, baigiant tuo pačiu Žemės ūkio rūmų pirmininku. Nesvarbu, kad neokomunistų politikos apžvalgininkas ekonomikos daktaras Lazutka per Nacionalinį radiją aiškino tautai, jog labai negražu, kai konservatorius, buvęs premjeras A.Kubilius kai kuriuos savo kolegas parlamentarus pavadino "bin ladenais". Švelnus apibūdinimas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Brazilijos lefebvristai susitaikė su Popiežiumi

Dėkoju už krikščioniškojo gyvenimo pavyzdį

Lietuvos krikščionys demokratai susirūpino vaikų saugumu

Kunigas negrįžo į namus

Šaunusis ir ištikimasis tarnas

Reikšminga pozicija

Apie veiksmus internete

"XXI amžius" mums reikalingas

LRTV "spindesys" ir skurdas