Atnaujintas 2004 spalio 20 d.
Nr.78
(1281)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Žodžio
tikrenybės kelyje

Prometėjo ugnis
kreivų veidrodžių
karalystėje

Metas apsivalyti

Pilietinei
visuomenei -
lietuviška talka

Pergalės
ir pralaimėjimai

Ar reikia stabdyti?

Priekabiaujanti
prie priekabiavimo

Kas apginkluoja
čečėnus?

Maskvos
„kalavijuočių
ordinas“

„Stačiatikio ateisto“ komedija

Petras KATINAS

Baltarusijos kaimietė
balsuoja parduotuvėje
EPA-ELTA nuotrauka

Praėjusį sekmadienį Baltarusijoje vyko „visaliaudinė šventė“, pavadinta rinkimais į Nacionalinį susirinkimą ir referendumu dėl prezidento A.Lukašenkos išrinkimo faktiškai iki gyvos galvos. Ta „rinkimais“ ir referendumu pavadinta komedija tęsėsi jau nuo praėjusio antradienio, kai buvo galima balsuoti. Tam nereikėjo jokio specialaus dokumento. Ne tik opozicijos, baigiamos sukišti į kalėjimus, nuomone, bet ir net A.Lukašenkos gerbėjų sluoksniuose reiškiama nuomonė, kad toks išankstinis balsavimas yra geriausia dingstis klastoti rinkimų rezultatus. Ne be reikalo A.Lukašenka pareiškė, kad naujai išrinktame parlamente 100 proc. sudarys A.Lukašenkos šalininkai. Nežinia, kam dabar prireikė tų parlamento rinkimų. Juk ir dabartinis atliko vienintelę užduotį – tvirtina visus, be išimties, A.Lukašenkos sprendimus ir įsakus. Galima priminti, jog opozicija ir šiame parlamente turi tiktai keturias vietas iš 110.


Visi - populistai, visi - rinkimų laimėtojai

VU Filosofijos fakulteto
Sociologijos katedros vedėjas
Arūnas Poviliūnas
Valdo Kopūsto
(ELTA) nuotrauka

Visuomenės skirstymas į „dvi Lietuvas“ - tik politinės kovos triukas, kaip ir partijų skirstymas į „populistines“ ir „tradicines“. Tai Eltai tvirtino Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros vedėjas Arūnas Poviliūnas, kurio nuomone, visos partijos yra populistinės, nes siekia populiarumo ir kalba apie rūpinimąsi tauta, o ne vien elitu.


Grybų mitas ir tikrovė

Rūta Averkienė

Gražuoliai baravykai –
Varėnos miškų puošmena

Pagyvenusių žmonių žodžiais tariant, Dzūkijoje nuo seno egzistuoja tik du metų laikai: vasara – grybavimo sezonas ir jos laukimas.

Laikai keičiasi, tačiau ši tendencija berods bus išlikusi. Ir dabar, jeigu nepatingėsi atsikelti dar prieš saulės tekėjimą, vos brėkštant, įsliūkinti nedrumsdamas miško ramybės į lengvu rūkeliu apsigaubusį pušyną ir ten iki gero pusdienio pasilankstyti ties kiekvienu kauburėliu samanų – grybų laimikis garantuotas... Tokia savotiška grybavimo filosofija, kurią išmanyti ir suprasti gali tik pats uoliausias grybautojas.


Bažnyčios socialinio mokymo pozicijų raiška JT veikloje

Mindaugas BUIKA

Šventojo Sosto nuncijus
Jungtinių Tautų
Organizacijoje arkivyskupas
Čelestinas Miljorė

Sustiprinusios savo statusą Šventojo Sosto delegacijos Jungtinėse Tautose (JT) – plačiau apie tai rašyta praėjusio trečiadienio, spalio 13 dienos, „XXI amžiuje“ – atstovai aktyviai dalyvauja šios didžiausios pasaulio organizacijos darbuose, iš Bažnyčios socialinio mokymo pozicijų pasisakydami įvairių globalinių problemų aspektais. Tuo pačiu yra įprasminamas popiežiaus Jono Pauliaus II rūpestis visos žmonijos bendruoju gėriu, kad taika ir teisingumas įsivyrautų santykiuose tarp tautų ir kad pirmiausia būtų skatinamas silpniausių ir neturtingiausių visuomenės narių padėties gerėjimas.


Mes vieningi Dievuje ir tėvynėje

Dr. Petras BIELSKIS

Sodybos steigėjai – Nida
Treinytė ir Vigimantas Trimonis

Jau keturi šimtai metų skamba mūsų širdyse ir ausyse per M.Daukšą pasakyti šie Didžiojo žemaičių vyskupo M.Giedraičio žodžiai. Ir tai yra mūsų sąmonės, susivokimo atskaitos gairė. Čia telpa mūsų fizika ir mūsų metafizika, mūsų būtis ir mūsų dvasia. Ir kiekvienas lietuvis privalo patikrinti save pagal tuos likiminius orientyrus. Dabar atrodo, kad išlikti galime tik toje dimensijoje. Kiekvienas asmeniškai turime atrasti mus sukuriančius ženklus, mūsų turinys privalo sudaryti tautos turinį. Tad kas ir kokie tie vienybės ženklai?


Šviesos spindėjimas

Renginio dalyviai. Dešinėje –
prel. Antanas Maskeliūnas

Pagarba visada lydi tai, kas dora, gražu, žmonės veržiasi ten, iš kur sklinda šviesa.

Ne veltui didysis Suvalkijos švietėjas kun. Antanas Tatarė Sintautuose išarė gilią kultūros vagą šviesdamas ir ieškodamas gėrio. Jis rašė: „Tik du dalykai niekada nežūva – dorybės ir mokslas“.

Klebono kun. A.Tatarės rūpesčiu XIX a. viduryje Sintautuose buvo pastatyta mokykla, dar ir šiandien rymanti prie kelio miestelio centre. „Tai seniausias mokyklos pastatas visoje Zanavykijoje“, - pasakojo A.Černevičius, buvęs mokyklos vedėjas ir gyvenęs šiame pastate. Ši mokykla buvo šviesos židinys XIX a. antroje pusėje ir XX a. pradžioje.


Laiškai apie Dievą, kančią ir meilę

Dailininkas Antanas Račas
prie savo tapyto partizano
Juozo Lukšos-Daumanto
paveikslo

Pirmiausia - siela, dvasingumas

Kaune, kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialiniame muziejuje, visuomenei buvo pristatyta Dialogo kultūros instituto išleista knyga „Ir dar valandėlė...“ Joje sudėti Konstancijos Bražėnienės ir jos anksti, vos 22 metų amžiaus, mirusio sūnaus Mindaugo laiškai iš Lietuvos, Rytų Vokietijos, Sibiro, rašyti 1944-1966 metais. Yra ir kai kurių kitų giminaičių laiškų.

Kūrybinga ir plačiašakė asmenybė

Džiuljeta KULVIETIENĖ

Kun. Skaidrius
Kandratavičius tik dabar,
kai teko daugiau gyvenimo
pažinti, išdrįso sau pasakyti
supratęs Vaižgantą

„Vaižgantas vaikščiojo pas Maironį į svečius, todėl ir mes susirinkome į šiuos namus Juozo Tumo-Vaižganto 135-ųjų gimimo metinių paminėti“, - sakė Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė poetė Aldona Ruseckaitė, pradėdama iškilmingą vakarą.

Muziejaus direktorė papasakojo apie Vaižganto kūrybą ir gyvenimą, apie Vaižgantą – rašytoją, kunigą, politiką, remdamasi jo laiškais, rankraščiais, prisiminimais ir savo pačios parengta paskaita bei straipsniais, pasidalijo prisiminimais apie J.Tumo-Vaižganto muziejaus kūrimą prieš šešerius metus.


Apie Lietuvos ginkluotą
pasipriešinimą agresoriams

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Lietuvos ir Latvijos partizanai -
iš kairės: A.Petrusevičius,
LLKS pirmininkas J. Čeponis,
Latvijos karo vyrų sąjungos
pirmininkas Edgardas Struja,
Latvių partizanų
vadas Stefanas Ojarsas

Spalio 9 dieną Kauno įgulos karininkų ramovės Didžiojoje salėje Lietuvos 1941 m. birželio 22 - 28 d. sukilėlių sąjunga, Lietuvos laisvės kovų sąjūdis ir Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus organizavo mokslinę konferenciją „Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo prieš agresorius ištakos“. Ši konferencija tarsi priminė, kad prieš 65-erius metus buvo pasirašyti slaptieji Ribentropo-Molotovo pakto protokolai, kuriais Lietuvos likimas buvo nulemtas iš anksto didžiųjų grobuonių –Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sprendimu.


Sprogimai Bagdade sukrėtė bažnyčias, viešbutį ir ligoninę

Moteris stovi prie vienos
iš Bagdade suniokotų
bažnyčių
EPA-ELTA nuotrauka

Šeštadienį Bagdade sprogimai sukrėtė kelias bažnyčias, ligoninę ir viešbutį.

JAV remiama Irako laikinoji vyriausybė siekia apmalšinti smurtą šalyje artėjant sausio rinkimams ir yra pažadėjusi susigrąžinti (prireikus - jėga) valdžią tokiose maištininkų citadelėse kaip sunitų musulmonų miestas Faludžia.

Anot ligoninės pareigūnų ir liudytojų, raketa arba minosvaidžio sviedinys, sprogęs „Ibn al-Bitar“ ligoninės komplekse Bagdado centre, nusinešė vieną gyvybę ir sužeidė penkis žmones. Raketa taip pat sudrebino automobilių aikštelę prie „Mansour Melia“ viešbučio, kuriame apsigyvena kai kurių užsienio žinių agentūrų darbuotojai. Suniokota transporto priemonių, tačiau žmonių aukų nėra.


Juozo Naujalio „Mišios“
skambėjo Lenkijoje

„Absolvento“ choristai
Švienta Lipkoje

Ne pirmą sykį Kauno technologijos universiteto choras „Absolventas“, vadovaujamas Vilniaus muzikos akademijos doc. Viktoro Masevičiaus, gieda Juozo Naujalio „Mišias“ už mūsų šalies ribų. Giedojo jas Įsručio (Kaliningrado sritis) tik ką atstatytoje gotikinėje bažnyčioje, Austrijos sostinėje Vienoje, Prahos karališkoje koplyčioje, kurioje stovi dar Mocarto laikų vargonai, Budapešte. O šį sykį choras buvo pakviestas į Lenkiją. Gdansko Švč. Trejybės bažnyčios (katedros) klebonas kvietė chorą dalyvauti šv. Mišių aukoje, kurios bus aukojamos už Lenkijos karius, žuvusius kovoje prieš terorizmą.


Nepažįstamoji Lietuva

Kinijos mokslininkė po pusmečio viešnagės
mūsų šalyje rašys apie ją knygą

Alfredas GUŠČIUS

Kunigystės šventimai Panevėžio
Kristaus Karaliaus Katedroje.
Iš kairės: klierikas Justas Jasėnas,
priekyje – kunigo Andriaus Šukio
močiutės seserys, kunigas Andrius,
prof. Huang Ling Ju, žurnalistas
Alfredas Guščius,
dr. Aldona Vasiliauskienė

Gegužės-rugsėjo mėnesiais Lietuvoje stažavosi mokslininkė iš Kinijos profesorė Huang Ling Ju. Jos mokslinių interesų objektas – pasaulio religijų savitumas, istorija ir dabartis. Viešnią priėmė ir globojo Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimo centras bei Lietuvos judaistikos tyrimų centras. Daug dienų H.Ling Ju bendravo su universiteto mokslininke, istorijos mokslų daktare Aldona Vasiliauskiene.


Ne mes vieni tokie

Petras Katinas

Darbo partijos kandidatas į Lietuvos Seimo narius Vytautas Bužinskas, užimantis gana aukštą postą šios grupuotės hierarchijoje, užsipuolė Europos Sąjungą ir Jungtines Valstijas, kad jos taiko politines sankcijas Baltarusijai. Tiksliau, bet kokią demokratiją pamynusio A.Lukašenkos režimui. Ši žinia tiesiog pribloškė Lietuvos diplomatus, kuriems tikriausiai teks aiškintis Briuselyje ir Vašingtone dėl tokių besiveržiančio į Lietuvos valdovus rusų oligarcho pastumdėlio pareiškimų. Juk visai neseniai pats V.Uspaskich suraitė savo parašą politinių partijų susitarime dėl Lietuvos užsienio politikos tęstinumo. Galima aiškinti, jog šis pareiškimas, kurį bemat pasistvėrė ir išliaupsino Baltarusijos žiniasklaida, tėra tik asmeninė V.Bužinsko pozicija, bet, žinant, kad kiekvienas šios prorusiškos karjeristų ir avantiūristų grupuotės narys nedrįsta net žodžio pasakyti be savo vado žinios, tokių dalykų būti negali. V.Uspaskich partijoje galioja netgi didesnis nei buvo SSKP-LKP „demokratinis“ centralizmas, o vado žodis yra lemiamas ir nediskutuotinas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija