Atnaujintas 2008 balandžio 18 d.
Nr.30
(1623)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Koks mūsų kasdienis
maistas?

Apaštalinėje
nunciatūroje
paminėtos Benedikto
XVI trečiosios
pontifikato metinės

Vilniaus pedagoginio
universiteto Istorijos
fakulteto Katalikų
tikybos katedra
kviečia studijuoti

Iškili Meksikos
kardinolo tarnystė

Ko nepasakė daktaras
Aurelijus Veryga?

Biblinis turizmas
apaštalo Pauliaus
keliais Turkijoje

Kryžiaus kelionė
Lurdas – Lietuva

Nesaikingumas

Glauskitės prie
„XXI amžiaus“

Kviečiantis
įsiklausyti į Kristaus
meilės šauksmą

Trumparegystė…

Ar mokame
būti laisvi?

Išvyka į Lenkiją

Norite tikėkite,
norite netikėkite...

Padėkime sau
pasveikti natūraliai

Jono Žuko jaunųjų
vargonininkų
konkursas

Svarbiausioji Marijos
Legiono šventė

Moralės įstatymas – žmogaus teisių pagrindas

Mindaugas BUIKA

JAV prezidentas Džordžas Bušas
sutinka popiežių Benediktą XVI

Antradienio popietę į Vašingtono karinę bazę atskridusį Popiežių pirmąkart pasitiko Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Džordžas Bušas. Vašingtone Šventasis Tėvas buvo dvi su puse paros. O šiandien prasideda antroji kelionės dalis – vizitas po Niujorko arkivyskupiją ir susitikimai Jungtinėse Tautose. Popiežius Benediktas XVI kelionės JAV metu švęs dvi sukaktis – trečiadienį, balandžio 16 dieną, Šventajam Tėvui sukako 81 metai, o rytoj, balandžio 19 dieną, jis minės išrinkimo apaštalo šv. Petro įpėdiniu trečiąsias metines.

Jungtinių Tautų Organizacijos autoritetas

Popiežiaus Benedikto XVI vizito Jungtinėse Valstijose svarbiausia dalis yra šiandien, balandžio 18 dieną, jo sakoma kalba Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje Niujorke. Šventasis Tėvas, kaip taikos šauklys, kalbės visam pasauliui, kadangi Jungtinių Tautų narėmis yra 192 šalys, taigi, beveik visos dabar egzistuojančios valstybės. Tai bus ketvirtasis Katalikų Bažnyčios vadovo pasisakymas iš svarbiausios tarptautinės politikos tribūnos. (Popiežius Paulius VI kalbėjo 1965 metais, o popiežius Jonas Paulius II – 1979 ir 1995 metais.)

Šventasis Sostas JTO turi nuolatinio stebėtojo statusą. Šis statusas nesuteikia balsavimo teisės, tačiau užtikrina galimybę dalyvauti Generalinėje Asamblėjoje ir jos komisijose bei komitetuose vykstančiuose debatuose, dokumentų projektų svarstymuose. Vatikano nuolatinio atstovo (nuncijaus) Jungtinėse Tautose italo arkivyskupo Čelestino Miljorės pasisakymai bei pareiškimai išplatinami kaip oficialūs Generalinės Asamblėjos dokumentai.


„Caritas“ savanoriai – už tvirtą katalikišką šeimą

Alvyra Grėbliūnienė

Kun. Vaidotas Labašauskas
priima atnašas

Pirmąjį balandžio šeštadienį Dzūkijos šventovėje, legendinėje Kryžių koplyčioje vyko seminaras Lazdijų dekanato parapijų „Caritas“ skyriaus savanoriams. Jo tema – ,,Šeima – socialinio gyvenimo pamatas“. Seminarą organizavo Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ pagal jų vykdomą savanorių mokymo programą. Referentė Aušra Adomavičiūtė perdavė vyskupijos „Caritas“ direktoriaus kun. Arvydo Liepos padėką seminaro dalyviams už tą meilę, kurią gauna iš Dievo ir dalijasi su kitais.


Apie alkoholį, tabaką, narkotikus, tvirkinimą ir globalinę politiką

Vladimiras Ždanovas

Žemiau pateiktas tekstas parengtas pagal 2004 m. gegužės mėnesio Novosibirsko humanitarinio-ekologinio instituto profesoriaus Vladimiro Ždanovo paskaitų ir susitikimų su klausytojais vaizdo įrašus. Teksto intarpai tarp žvaigždučių – Lietuvos duomenys ir mūsų komentarai. DVD įrašus šifravo Aleksandras, redagavo Loreta ir Rasa, įrašus platino Jonas ir kiti, duomenis rinko Robertas.


Brazilijoje lietuvybė dar gyva

Benjaminas ŽULYS

Beveik visą gyvenimą Brazilijoje
dirbęs kun. Juozas Šeškevičius
yra tikras lietuvis patriotas

Toli nuo tėvynės

Kur tik negyvena lietuvių visame margame pasaulyje. Jų gausu didžiosiose užsienio valstybėse – JAV, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Brazilijoje, Vokietijoje. Tiesa, tiksliai pasakyti, kurie tolimose šalyse gyveną mūsų tautiečiai yra tikri lietuviai, o kurie vien prijaučią lietuvybei, dabar sunku pasakyti, nes daug jų, ypač jaunesnės kartos lietuvių, net savo tėvų, senelių kalbos nemoka, Lietuvos istorijos nežino arba jos šiek tiek girdėję iš savo dar gyvų tėvų, kitų šaltinių. Tai suprantama – gyvendami svetimoje, nelietuviškoje aplinkoje, jaunesni lietuviai perima anglų ar kitą ten vyraujančią kalbą, pagaliau – mokosi ne lietuvių dėstoma kalba įvairaus lygio mokyklose. Pagaliau sukuria mišrias su tos šalies jaunuoliais ar merginomis šeimas.


Žvali, nepriklausoma ir kūrybinga senatvė

Giedrius SINKEVIČIUS

Nuotraukoje trečia iš kairės
Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“
savanorė, pagalbos centro
„Rūpintojėlis“ vadovė gyd. Emilija
Montvilienė, toliau Vilkaviškio
vyskupijos „Caritas“ direktorius
kun. Arvydas Liepa, Marijampolės
Garbės pilietė Brunhilde
Sigl, vertėja Zita Karpavičienė,
Zalcburgo katalikiško švietimo
centro referentės Herta Gallee
ir Maria Kasberger seminaro
aptarime

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ programų koordinatorius dekanatuose

Balandžio 9-11 dienomis prasidėjo bendras Zalcburgo žemės Vyriausybės, Zalcburgo katalikiško švietimo centro, Marijampolės savivaldybės ir Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ pagalbos centro „Rūpintojėlis“ seminaras „Savarankiška ir kūrybinga gyvenimo kokybė senatvėje“. Šio seminaro idėjos autorė – Marijampolės miesto Garbės pilietė p. Brunhildė Sigl (Brunhilde Sigl), kuri savo iniciatyva panašų seminarą organizavo prieš keletą metų. Šį kartą p. Brunhildė į Marijampolę atvyko su Zalcburgo katalikiško švietimo centro referentėmis Herta Galė (Herta Gallee) ir Marija Kazberger (Maria Kasberger).


Kai katalikišką spaudą remia ir valstybė

„Katolicky tydenik“ – Čekijos
katalikų savaitraštis
Autoriaus nuotrauka

Neseniai su Anykščių rajono delegacija teko lankytis Čekijos mieste Nepomuke. Anykštėnai ir Slovakijos, Lenkijos, Italijos, Olandijos, Vokietijos miestų, susigiminiavusių su Nepomuku, atstovai dalyvavo šv. Mišiose Šv. Jono bažnyčioje. Maldoje buvo prisimintas ir pagerbtas Čekijos globėjas šv. Jonas Nepomukas, kilęs iš Nepomuko. Jaukioje ir gražioje bažnyčioje pastebėjau katalikišką laikraštį „Katolicky tydenik“ („Katalikų savaitraštis“), keletą numerių pasiėmiau prisiminimui. Mačiau, kaip tikintieji metė į aukų dėžutę pinigėlius ir tuos laikraščius ėmė į rankas, apžiūrinėjo, o išėję į lauką skaitė. Paaukojau keletą kronų ir aš.


Daugiau lopšių, mažiau karstų

Alytaus miesto vicemerė
Nijolė Makštutienė įteikia
„Sėkmės angelą“ dekanui
kun. Arūnui Užupiui

ALYTUS. Balandžio 5 diena tapo džiugiu įvykiu katalikiškai miesto bendruomenei – pirmą kartą buvo švenčiama Alytaus dekanato šeimų šventė.

Neleiskime tarp daiktų turėti Dievo

Alytaus dekanas kunigas Arūnas Užupis prieš metus Dzūkijos sostinėje vykusioje Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventėje, džiaugdamasis gausiai susirinkusiais, džiugiai nusiteikusiais katalikiškų šeimų nariais, garsiai išsakė nejučia kilusią mintį: „O kodėl šeimų šventės kitąmet nesurengus dekanate?“ Ši idėja prie širdies buvo ir Šv. Angelų Sargų parapijos „Caritas“ bendruomenei, Alytaus šeimos centro, katalikiško klubo „Aukštutinis kambarys“ lankytojams. Jo idėjos visus metus nepamiršusi „Aukštutinio kambario“ vadovė Laimutė Žemaitienė, padedama bendraminčių, sukvietė šeimas pasimelsti, o paskui Alytaus miesto teatre pabendrauti, pagausinti tikėjimo ir pedagoginių žinių.


Neeilinis sekmadienis

Šv. Mišių koncelebracija
(iš kairės): kun. Aloyzas Žygaitis,
prel. Vytautas Gustaitis,
vysk. Juozas Preikšas,
kun. Nerijus Žvirblys
ir kan. Jonas Paulauskas

GRIŠKABŪDIS. Balandžio 6-ąją eilinis sekmadienis Kristaus Atsimainymo bažnyčioje buvo neeilinis, nes tą dieną į šv. Mišias susirinkę parapijiečiai išvydo ne tik savo kleboną, bet ir kraštietį vyskupą bei tris kunigus svečius, o ant sienų kabojo paveikslai. Svečiai atvyko pasveikinti kleboną kun. Nerijų Žvirblį, šventusį savo 30-metį. Šv. Mišių aukai vadovavo vyskupas emeritas Juozas Preikšas, koncelebracijoje dalyvavo Vilkaviškio dekanas ir klebonas prel. Vytautas Gustaitis, Gargždų klebonas kan. Jonas Paulauskas ir vikaras kun. Aloyzas Žygaitis.


Įspūdžiai iš Graikijos

Saulutė Genovaitė Markauskaitė

Meteorai – ant uolų
pastatyti vienuolynai

Seniai kirbėjo mintis aplankyti Graikiją. Viliojo noras pažinti seniausią kultūrą, pamatyti vaizdingas vietoves, pasigrožėti kalnų ir jūros pakrančių grožiu. Lėktuvui nusileidus Solonikuose, mus pasitiko gidas Rytis ir persėdę į autobusą pajudėjom į Kalambaką – nedidelį miestelį lygumoje, kurioje lyg milžiniški stulpai į dangų kyla uolos. Jų viršuje, kvapą gniaužiančiame aukštyje, stovi vienuolynai. Iš 33 vienuolynų šeši veikiantys. Aplankėme du Meteorų vienuolynus, lyg iš paukščio skrydžio stebėjome šventoves ir aplinkos panoramą. Vienuolyne daug freskų, ikonų ir kitų bizantiškų meno kūrinių. Kasmet čia mažėja vienuolių skaičius, nes labai griežta tvarka (ketvirtą valandą ryto keliasi, meldžiasi, tvarko aplinką, dieną bendrauja su lankytojais. Vienuoliai nevalgo mėsos, bet geria vyną). Pirmąją naktį nakvojome Kalambakoje.


Platūs Bernatonių žingsniai

Benjaminas ŽULYS

Bernatonių žemės ūkio
bendrovės direktorius
Vilius Viskontas

Maždaug prieš penkiolika metų netoli Kauno, ramiame Raudondvario seniūnijos Bernatonių kaime ėmė kurtis Bernatonių žemės ūkio bendrovė. Jos steigėjas – žemės ūkio mašinų, metalų ir statybinių medžiagų AB „Lytagra“. Idėjos sumanytojas – pirmasis ir dabartinis jos generalinis direktorius Adomas Balsys vadovauti Bernatoniams pakvietė savo kolegą, buvusį Kauno rajono pirmaujančio Pajiesio kolūkio vyresnįjį inžinierių Petrą Bruką. Šis iš peties ėmėsi aktyvios veiklos ir bendromis jėgomis su šeimininkais subūrė kolektyvą, rūpinosi nauja technika, diegė pažangias technologijas.


Chameleonai ir skorpionai

Petras KATINAS

Šiandien, šuoliuojant infliacijai, nepaisant įprastų premjero G. Kirkilo užkalbėjimų, ne tik paprasti piliečiai, bet ir garsūs ekonomistai bei finansų specialistai pranašauja dar spartesnį kainų didėjimą. Ypač maisto produktų, kuro, jau nekalbant apie komunalinių paslaugų kainas. Tačiau valdančiajai nomenklatūrai dabar ne tai rūpi. Pjautynės dėl valdžios pasiekė virimo temperatūrą. Antai svarstant Seime rinkimų įstatymo pataisas vadinamųjų socialdemokratų, „darbiečių“ ir paksininkų pastangomis buvo sumenkintas reitingavimas partijų iškeltų kandidatų sąrašuose. Nuo šiol tiktai partija nuspręs, kas turi sėdėti parlamente.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija