2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Šv. Jokūbo atlaidai, košė ir aukcionas...

Linksmi agapės dalyviai

JONAVA. Pirmąjį rugpjūčio sekmadienį Šv. apaštalo Jokūbo parapijos tikinčiųjų bendruomenė minėjo titulinius parapijos globėjo atlaidus. Jie neapsiribojo vien iškilmingomis šv. Mišiomis miesto Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje, tačiau virto tikra, nuotaikinga švente, kurioje didžiausias dėmesys buvo skiriamas vaikams, jaunimui ir šeimoms. Net oras atlaidų dieną buvo tarsi užsakytas – šiluma ir saulė lepino iki pat vakaro. Aukoti šv. Mišių buvo pakviestas teologijos ir bažnytinės teisės licenciatas, Karmėlavos klebonas kunigas Virginijus Veprauskas. Jis tikintiesiems dovanojo subtilų, intelektualų, nepersmelktą moralizavimo pamokslą, kuriame kunigas kalbėjo ne tik apie Šv. apaštalo Jokūbo gyvenimą, bet ir apie aktualias šių dienų visuomenės socialines bei dvasines problemas. Šv. Mišių pabaigoje bendruomenei buvo pristatyti ir šeši asmenys pasauliečiai, ekstraordinariniai Šv. Komunijos dalintojai, gavę vyskupo leidimą dalinti Komuniją liturgijos apeigų metu.


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

665 metų gimtadienį – vėliava ir herbas

PERNARAVA. Liepos 27-osios šeštadienį miestelis šventė 665 metų sukaktį. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje. Šv. Mišias aukojęs klebonas kun. Edvinas Rimavičius pašventino miestelio vėliavą ir herbą, palaimino visus susirinkusiuosius, svečius ir jų artimuosius.

Iškilmėse dalyvavo Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas su žmona, rajono mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė, žymūs iš Pernaravos krašto kilę žmonės – Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. Antanas Maziliauskas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Kęstutis Rimkus ir kiti.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Pasveikino kleboną

ŠILUVA. Savo 50-ąjį gimtadienį ir kunigystės Šiluvoje 10-metį Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas atšventė darbe, t.y. stovėdamas prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikos altoriaus ir aukodamas rugpjūčio 11-osios, sekmadienio, šv. Mišias. Su gražiu pusiaukelio jubiliejumi jį sveikino parapijiečiai, Raseinių rajono Tarybos bei rajono mero ir Savivaldybės administracijos vardu sveikinimo žodį tarė rajono vicemerė Gitana Rašimienė, Seimo nario Edmundo Jonylos vardu – jo padėjėja ir rajono Tarybos narė Diana Kaupaitienė. Jubiliato kolegos, matydami bažnyčioje glėbius gėlių ir suprasdami, kad sveikinimo ceremonialas gali itin ilgai užtrukti, paprašė visus šį „procesą“ perkelti į Popiežiaus Jono Pauliaus II namus. Tai ir buvo padaryta. Čia kunigo laukė jo mama, jį sveikino ir viso ko geriausio linkėjo maltiečiai, skautai, vienuolės, kunigai, gretimų parapijų atstovai. Visi drauge pasižiūrėjo trumpą filmuką iš kunigo Erasto gyvenimo ir veiklos, gražiai pabendravo.


Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Paminėjo kraštietį pulkininką

Grupė renginio dalyvių Daugirdų
kaime prie V. Žadeikos gimtojo namo
R. Aleksandravičiaus nuotrauka

KROKIALAUKIS. Liepos 25 dieną Kristaus Atsimainymo bažnyčioje vyko Lietuvos kariuomenės kūrėjo, savanorio, Lietuvos karaliaus Mindaugo 4-ojo pėstininkų pulko vado, Generalinio štabo pulkininko Vaclovo Žadeikos 70-ųjų mirties metinių minėjimas. Prisiminti ir pagerbti savo kraštietį, kilusį iš Daugirdų kaimo, susirinko Krokialaukio miestelio, Daugirdų kaimo gyventojai, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos mokytojai ir mokiniai, daugiafunkcio centro darbuotojai, seniūnas Rimas Jarmala, parapijos klebonas kun. Gintautas Romualdas Steponaitis. Pirmiausia klebonas aukojo šv. Mišias, vėliau skambėjo dainos, eilės, skirtos šiam didžiam žmogui. Vaclovo Žadeikos biografiją pristačiusi Krokialaukio T. Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja, istorijos mokytoja Aušra Maižiešienė pabrėžė, kad žmogaus vertė ir orumas glūdi jo širdy ir valioj. Šis žmogus gyveno trumpai, tačiau jo darbai padarė jį nemirtingą. Ir nors pusšimtį metų jo ir kitų kovotojų už nepriklausomą Lietuvą vardai buvo išbraukti iš istorijos puslapių, šiandien vėl šviečia ryškia šviesa. T. Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos direktorė Idalija Šukevičienė akcentavo, kad laisvė – atsakomybė, ir tas, kuris nemyli laisvės ir tiesos, niekada nebus didis žmogus. V. Žadeikos asmenybė yra puikus pavyzdys žmogaus – kovotojo, nusipelniusio visapusiško pripažinimo ir garbės. Jo gyvenimą galbūt geriausiai apibūdina poeto E. Mieželaičio žodžiai: „Žmogaus gyvenimas sudega ir užgęsta kaip žvakė... Tavo gyvenimo žvakė degė labai šviesiai ir todėl per greitai sutirpo, sudegė ir užgeso... bet po tavęs liko šviesiau gyventi...“


Kaišiadorių vyskupijoje

Alytaus dekanate

Mokyklos jubiliejus ir Oninės

PUNIA. Liepos 26 dieną čia vyko šviežios duonelės šventė – Oninės. Kartu paminėtas ir Punios mokyklos 500 metų jubiliejus. Renginiai prasidėjo šv. Mišiomis Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje, kurias aukojo klebonas kun. Vytas Sabaliauskas.

Mokyklos jubiliejus paminėtas konferencija, į kurią visus pakvietė Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Laimutė Žūsinienė. Mokyklos jubiliejaus minėjime bei Oninių šventėje dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės vadovai. Mero pavaduotojas Gediminas Krasauskas ir savivaldybės tarybos sekretorius Simas Salickas pasveikino mokyklos bendruomenę su švente. Vicemeras pastebėjo, kad Punios parapijinės mokyklos veiklos pradžia XVI amžiuje buvo viena iš švietimo sistemos užuomazgų. Punios mokyklos bendruomenę pasveikino Seimo narys Raimundas Markauskas, Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis. Pranešimus skaitė direktorė L. Žūsinienė, buvęs mokytojas Petras Džervus ir buvęs mokinys, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ prezidentas Vaclovas Šleinotas. Meninę programą atliko Punios mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai ir Alytaus „Oranžinis“ choras. Po koncerto svečiai apžiūrėjo kraštotyros ekspoziciją ir Punios mokytojų leidinių parodą.


Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Padėka už darbus

KVETKAI. Liepos 10 dieną, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas aukojo šv. Mišias dėkodamas Biržų rajono savivaldybei bei darbus atlikusiai UAB „Vidista“ už bažnyčios pastato atnaujinimą. Po šv. Mišių pašventinta nauja šv. Stanislovo skulptūra, kuri buvo užkelta ant bažnyčios stogo.

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios avarinės būklės likvidavimas“. Projekto vertė – 669 tūkst. 166 Lt. 496 tūkst. 705 Lt projekto išlaidų finansuota Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir valstybės lėšomis, 136 tūkst. 879 Lt – savivaldybės lėšomis. UAB „Vidista“, remontuodama Kvetkų bažnyčią, restauravo bažnyčios pamatus, pakeitė ir sutvirtino pažeistas bažnyčios sienų ir bokštų konstrukcijas, atnaujino apdailą, restauravo duris bei kryžių. Bažnyčioje įrengta žaibosauga, priešgaisrinė ir apsaugos signalizacijos.


Telšių vyskupijoje

Skuodo dekanate

Giesmėmis šlovino Dievą ir prisiminė buvusį vargonininką

Penkerių metų klebonavimo Šatėse
sukakties proga kunigą Kęstutį Pajaujį
pasveikino sakralinės giesmės šventės
„Aidėkit, skliautai, 2013“
organizatorė Jurgita Palubinskaitė

ŠATĖS. Liepos 26 dieną Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje įvyko sakralinės giesmės šventė „Aidėkit, skliautai, 2013“. Trečiasis bažnytinės muzikos koncertas įvyko po penkerių metų pertraukos. Juo pagerbtas maestro Jono Statkaus, kuris vargonininkavo Šačių bažnyčioje, atminimas, o prieš dešimt metų amžinojo poilsio atgulė vietos kapinėse. Sukako penkeri metai, kai Šačių parapijoje klebonauja kun. Kęstutis Pajaujis; dešimt metų, kai vargonininkauja Jurgita Palubinskaitė, kuri ir yra sakralinės giesmės švenčių „Aidėkit, skliautai“ organizatorė.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Kryžius krikštui atminti

Vyskupas Jonas Boruta SJ šventina
kryžių Žemaičių krikšto jubiliejui
atminti. Priekyje dešinėje –
klebonas kun. Romualdas Gečas

PAŠALTUONYS. Liepos 22 dienos pavakaryje parapijos žmonės rinkosi prie Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, pašventinti 9 metrų galingą masyvų kryžių su statulėlėmis – Vytauto Didžiojo, Švč. Mergelės Marijos ir Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus. Kryžiaus apačioje iškalti žodžiai: „Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui atminti“. Čia atvykęs Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, giesmininkams giedant, pašventino šį už parapijiečių lėšas pastatytą kryžių. Vyskupas bendravo su žmonėmis, pasakojo žemaičių krikšto istoriją. Pašaltuonio ir Gaurės parapijų klebonas kun. Romualdas Gečas džiaugėsi, kad Batakių parapijoje Jonas Šimkus rado didelį ąžuolą, kurį Pašaltuonio parapijai padovanojo Vladas Stirbys. Daug vargo ir triūso pridėjo mūsų darbštuolis klebonas Romualdas, kol darbas buvo baigtas. Įspūdingas kryžius tarsi laimina važiuojančius nuo Eržvilko link Tauragės, linkėdamas geros kelionės, kviesdamas susimąstyti, sustoti, pasimelsti. Gintarė ir Sonata Jackytės įteikė rožių vyskupui J. Borutai, klebonui kun. R. Gečui, didžiausiam rėmėjui, pastoracinės komisijos nariui Antanui Jackiui bei Petrui Leleikai, pagalbininkams Zigmui Bertuliui ir Jonui Šimkui. Padėkota ir ąžuolą padovanojusiam V. Stirbiui.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Atlaidai ir koncertas-gegužinė

DRUNGELIŠKĖ. Gvaldų kaime, kur ošia žaliaskarės eglės, pušys, kur šalia vingiuoja Jūros upė, ramuma ir paslaptingumu apgobta stovi Drungeliškės koplyčia. Čia tradicija tapo kasmet paskutinį birželio sekmadienį vykstantys Švč. Jėzaus Širdies atlaidai, o po jų – koncertas-gegužinė. Šiemet birželio 30 dieną sunkiai pravažiuojamu miško keliu žmonės rinkosi į kasmet vis didesnį ir įdomesnį renginį. Šv. Mišias aukojo Telšių kunigų seminarijos rektoriaus sekretorius kun. Renatas Liuberskis, Pajūralio parapijos klebonas kun. Kazys Žąsytis ir Kvėdarnos klebonas kun. Juozas Rudys. Giedojo Šilalės kultūros centro sakralinės muzikos ansamblis „Ex cordis“, akompanavo Lietuvos muzikos akademijos dėstytoja B. Vingraitė. Po šv. Mišių giesmėmis, dainomis ir nuostabiu balsu visus pakerėjo „Lietuvos talentų“ nugalėtojas M. Petrauskas. Į šventę buvo atvykę rajono mero pavaduotojas R. Vaitiekus, tarybos narys A. Ežerskis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija