Atnaujintas 2007 gruodžio 28 d.
Nr.96
(1593)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Jėzus tiesia
savo rankas

Šventės prasmė

Žmonės pagal
Dievo širdį

Ar esam geri
katalikai?

Besigilinantys
pastoracijoje

Jonas Biliūnas –
100 metų amžinybėje

Nešęs tremtinio
kryžių

Popiežius pabrėžia taikos bendruomeniškumą

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas visada rodo
artumą šeimos rūpesčiams

Šeima – socialinės tvarkos prototipas

„Žmonių šeima – taikos bendruomenė“ – tokią temą popiežius Benediktas XVI parinko būsimajai Pasaulinei taikos dienai, kuri Katalikų Bažnyčioje jau 41-ąjį kartą bus celebruojama Naujųjų metų šventėje, taigi, 2008 metų sausio 1-ąją. Pristatydamas ta proga paskelbtą Šventojo tėvo kreipimąsi Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas italas kardinolas Renatas Martinas sakė, kad visą jo tekstą žymi žmonijos istorijos patyrimu patvirtinta nuostata, kad „šeima ir taika yra nuolat susietos vaizdingoje vienybėje. Kaip tik šios vienybės sąlygų aptarimas turi paskatinti formavimą atitinkamos kultūrinės, socialinės bei politinės vizijos, kuri padėtų sukurti ir užtikrinti stabilią taiką šiandienos pasaulyje“.


Popiežiaus Kalėdų žinia

Popiežius Benediktas XVI vadovavo jau trečioms savo pontifikato Kalėdų iškilmėms – aukojo Kalėdų nakties šv. Mišias, Lietuvoje tradiciškai vadinamas Bernelių arba Piemenėlių Mišiomis, o Kalėdų dienos vidudienį iš Šv. Petro bazilikos balkono kreipėsi į aikštėje susirinkusią minią ir suteikė iškilmingą šventinį palaiminimą „Urbi et Orbi“ – Miestui, tai yra Romai, ir visam pasauliui.


2007-uosius palydint

Eina paskutinės 2007 metų dienos. Valstybė baigia atkurtosios nepriklausomybės 18-uosius metus, daug pasiekusi per tą laiką, bet daug ir praradusi: ne tik apie pusę milijono savo tėvynainių, dėl geresnės duonos besiblaškančių po pasaulį, bet ir niekaip nesurasdama politinio sprendimo, kaip išsivaduoti iš sovietinės ir naujosios nomenklatūros gniaužtų. Dėl mažų atlyginimų streikuoja mokytojai, rengiasi streikuoti bibliotekininkai, kiti kultūrininkai. Padidėjusių mokesčių sumos nukeliauja į politikų ir valdininkų (išrinktųjų) kišenes – tokia teisybė egzistuoja valdžios viršūnėse.


Atpažinkime Dievo Sūnaus gimimo dovaną

Vilniaus arkivyskupo kalėdinis sveikinimas

Brangieji,

tikriausiai dažnam Lietuvos žmogui, ne tik vaikui, bet ir suaugėliui, Kalėdos kelia mintis apie dovanėles. Vieni dovanėlių trokšta ir laukia, kitiems rūpestis joms sutaupyti, jas surasti, gražiai suvynioti ir nemačiom po eglute padėti. Išties smagu dovanoti ir būti apdovanotam, retas tegali šiam džiaugsmui atsispirti.

Tačiau ieškodami ir priimdami dovanėles neužmirškime dangiškos dovanos, kurią visų mūsų Tėvas atsiuntė kalčių prislėgtai ir nukamuotai žmonijai. Ar atpažįstame Dievo Sūnaus gimimo dovaną? Jėzus Kristus, mūsų Išganytojas, atėjo kiekvieno išvaduoti iš nuodėmės pančių ir pakviesti į amžinąjį džiaugsmą. Ši dovana skirta visiems, bet drauge yra asmeninė, nes ją gauna tik tas, kuris priima į širdis besibeldžiančią gerąją žinią.


Prieš 400 metų Šiluvoje pasakyti Švč. Mergelės Marijos žodžiai skatina budėti

Kalėdinis laiškas Kauno arkivyskupijos kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams

Šių metų šv. Kalėdas švenčiame ruošdamiesi ateinančiais metais paminėti Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400-ąsias metines. Anuomet Švč. Mergelės Marijos pasakyti žodžiai skatina budėti, kad mūsų santykis su Dievo Sūnumi būtų kupinas nuoširdžiausios pagarbos ir kad jo nenustelbtų kasdieniai rūpesčiai. Pirmieji pasiruošimo metai akivaizdžiai parodė, kaip galingai Dievo Motina Marija gali prakalbėti ir į šiandienio žmogaus širdį. Šiluvos Dievo Motinos paveikslo piligriminė kelionė per parapijas, Eucharistiniai kongresai ir šventės, piligriminės kelionės į Šiluvą paskatino daugelį tikinčiųjų atsiverti Dievo malonės veikimui.


Atverkime širdis ir namus šviesai

Panevėžio vyskupo kalėdinis laiškas

Brangūs Broliai ir Seserys,

„Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas“ (Ik 2,10) – tokius nuostabius, padrąsinančius žodžius paskelbė Kalėdų naktį angelas. Mūsų džiaugsmą, mūsų viltį sustiprina ir pranašo žodžiai: „Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą, gyvenantiems tamsos šalyje užtekės šviesybė“ (Iz 9,1). Jėzaus atnešta tikėjimo ir vilties šviesa nušvietė pasaulio tamsą, žmogaus tamsą, daugybės žmonių abejonių ir baimės naktis. Jau per 2000 metų šviečia toji šviesa ir nepraranda savo galios.


Gyvenimas – kova už savo ir palūžusiųjų dvasinę laisvę

Telšių vyskupo kalėdinis kreipimasis į Telšių vyskupijos tikinčiuosius

Mieli Broliai, Seserys, Žemaičių žemės krikščionys! Vėl sulaukėm visiems mums brangios Jėzaus Kristaus Gimimo šventės! Jau jos laukdami Advento metu girdėjom bažnyčiose skaitomus Senojo Testamento pranašų tekstus, kuriuose išsakytas žmonijos ilgesys laukiant to įvykio, į kurį Kalėdose krypsta mūsų dvasios žvilgsnis bei mūsų širdys!

700 metų prieš Kristaus gimimą pranašas Izaijas tokiais žodžiais išsakė Dievo tautos ir visos žmonijos viltis bei Išganytojo – Mesijo atėjimo ilgesį.


Gyvasis Meilės Šaltinis

Šiaulių vyskupo kalėdinis sveikinimas

„Štai aš skelbiu jums didį

džiaugsmą:

šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“

(Lk 2,10-11).

Brangieji, šiais džiugiais angelo žodžiais noriu pakviesti visus prie tikrojo Meilės šaltinio – gimusio Kūdikėlio Jėzaus. Jis taip priartėja prie mūsų, kad apaštalas Jonas sušunka: „Ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, – tai skelbiame apie gyvenimo Žodį“ (1 Jn 1,1). Tačiau ne kartą, brangieji, esame per daug išpuikę, kad silpname kūdikyje pamatytume Dievą. Todėl Jėzus ateina kaip kūdikis, kad išrautų puikybės daigus ir padarytų mus reginčiais žmonėmis.


Kalėdos – krypties ir vilties suteikimas patamsiuose klaidžiojančiam žmogui

Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas

„Gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė“ (Iz 9,1).

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Kuo nuoširdžiausiai sveikinu Jus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo šventės proga ir trokštu pasidalinti Dievo mums atneštu džiaugsmu bei ramybe.

Išgirdę angelų žinią apie Mesijo gimimą, piemenys vienas kitą ragino: „Bėkime į Betliejų“ (Lk 2,15). Šie piemenų lūpomis šventąją naktį ištarti žodžiai šiandien mums tarsi iš naujo atveria duris į Kalėdų šventimą. Jie nusako, ką reiškia švęsti Kalėdas: tai kvietimas išsiruošti ir leistis į nuolatinę visą gyvenimą trunkančią kelionę kasdien maldoje bendraujant su Dievu ir aktyviai įsijungiant į parapijos bendruomenės gyvenimą.


Įvertinkime, kas veda Dievo link

Vilkaviškio vyskupo kalėdinis laiškas

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

daugelis Išrinktosios tautos kartų vylėsi išvysti Viešpaties siųstą Mesiją, kuris, pasak pranašo Izaijo, neš tautoms teisingumą (plg. Iz 42, 1), „nepails ir nevilčiai nepasiduos, teisingumą kurdamas žemėje“ (Iz 42, 4).

Taip ilgai ir labai laukto Mesijo gimimas nepraėjo nepastebėtas. Evangelistai mums pasakoja apie džiaugsmą, kurį atnešė šis įvykis. „Be galo džiaugėsi“ (Mt 2, 10) išminčiai iš Rytų šalies, pasveikinę ir pagarbinę gimusį Jėzų kaip karalių. Prabėgus aštuonioms dienoms po Jėzaus gimimo, pagal žydų tradiciją atneštu paaukoti šventykloje juo ypač džiaugiasi ir teisusis Simeonas, pranašė Ona (Lk 2, 25–32. 36–38).


,,Pastatyti kryžių – tai daugiau nei žmogžudystė“

Alvyra Grėbliūnienė

Kun. Ignas Plioraitis

Šventiniame kalėdinių blizgučių ir verslo reklamos šurmulyje pradingsta tai, kas svarbiausia: pati Kristaus gimimo šventė – Kalėdos. Mes esame Dievo vaikai. Kiekvienas asmeniškai galime pasirinkti savo laukimo ir susitikimo su Juo kelią. Šiomis dienomis trumpam užmirškime kasdienius rūpesčius ir prisiminkime tas vertybes, kurių negalime sudeginti kaip kalėdinių eglučių. Prieš 75-erius metus, gruodžio 6 dieną, atėjęs į pasaulį žmogus, kunigas, kraštotyrininkas Ignas Plioraitis visą savo gražų gyvenimą garbingai ir drąsiai tarnauja Dievui ir žmonėms, kad tauta atgimtų dvasioje ir tikėjime. Jis puoselėja vertybes, kurioms laikas neturi galios.


„Meluočiau, jei sakyčiau, esą Kaune nėra korupcijos“

Gintaras VISOCKAS

Kauno miesto savivaldybės
Antikorupcijos komisijos pirmininkas
Raimundas Kaminskas neneigia,
jog Kauno mieste nėra korupcijos
apraiškų. Tačiau jis įsitikinęs,
jog kyšininkavimą galima pažaboti,
tereikia visiems rimčiau žvelgti
į savo pareigas. Tada Lietuva
nebus, remiantis paskutiniais
korupcijos žemėlapio duomenimis,
tarp labiausiai korumpuotų šalių,
sakykim, Moldovos,
Ukrainos, Baltarusijos
Autoriaus nuotrauka

„Meluočiau, jei sakyčiau, esą Kaune nėra korupcijos“, – tokius žodžius ištarė Kauno miesto savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas Raimundas Kaminskas. R. Kaminskas – sociologas. Kauno medicinos universitete Filosofijos ir socialinių mokslų katedros docentas, priklauso Tėvynės sąjungai, laisvalaikiu domisi ir tarptautine politika, ir globalinėmis nacionalinio saugumo problemomis. Antikorupcijos komisijos pirmininku jis išrinktas 2007 metų gegužės pabaigoje. Susitikome su R. Kaminsku gruodžio 17 dieną Kauno savivaldybėje, kur buvo surengtas šiais metais paskutinis jo vadovaujamos komisijos posėdis.


Transformacijos

Petras KATINAS

Metams baigiantis, Vilniaus universiteto docentas, filosofijos mokslų daktaras Vytautas Radžvilas nupiešė tragišką, jo nuomone, mūsų valstybės padėtį. Netgi blogesnę nei po Žečpospolitos padalijimo arba paskutiniaisiais prieškarinės Lietuvos metais. V. Radžvilo žodžiais, valstybės mes neturime – ji tėra savotiška klanų medžioklės vieta. Valstybė privatizuota, o tai reiškia, kad ją valdo įvairios suinteresuotos grupės, o likusieji piliečiai palikti nuošalėje. Praėję 2007 metai tiktai dar kartą parodė, kad suinteresuotos grupės egoistiškai tenkina savo interesus ir negalvoja apie viešuosius.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija