Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Atlaidai ir primicijos

Primiciantas kun. Domas Gatautas
dalija šv. Komuniją

GIRDIŠKĖ. Į didžiulę Girdiškės bažnyčią iš medžių kamienų su šakomis įrengtais dviem šoniniais altoriais suplaukė minios žmonių švęsti Švč. Mergelės Marijos (Snieginės) titulinių atlaidų. Šie atlaidai iš tiesų švenčiami rugpjūčio 5 dieną, bet dažnai yra nukeliami į sekmadienį. Į atlaidus suvažiavo žmonių iš Šilalės, Tauragės, Klaipėdos, Telšių ir net iš Joniškio rajonų.


Šv. Kryžiaus Išaukštinimas

Po atlaidų kunigai (iš kairės)
Kazimieras Žąsytis
ir Sigitas Valauskis
su jaunaisiais
šv. Mišių talkininkais

Žvingiai. Nuošaliame dekanato pakraštyje esančią Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią jau antrus metus aptarnauja Šilutės dekanato Vainuto parapijos klebonas kun. Kazimieras Žąsytis. Iš Vainuto atvažiuojantis vargonininkas Stasys Šedbaras dirba su Žvingių parapijos choristais. Kartu su kun. K.Žąsyčiu į Žvingius atvažiuoja ir vainutiškis zakristijonas Zigmantas Budreckas. Jau dešimt metų Žvingių bažnyčią puošia, ją dabina gėlėmis, sekmadienio ir švenčių šv. Mišioms adorantes paruošia Pranciška Norkienė.


Smagus susitikimas

Vyskupas Rimantas Norvila
ir kiti kartu su juo kunigystės
šventimus gavę kunigai

Garliava. Rugsėjo 12 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje įvyko buvusių 1991 metų Kauno kunigų seminarijos kurso draugų susitikimas. Simboliška, kad Švč. Mergelės Marijos globai pavestas kursas po 14 metų susirinko kaip tik Marijos vardo dieną. Pagrindinis akcentas buvo šv. Mišios, kurias aukojo vietos klebonas kun. Kęstutis Vosylius su kurso draugais, vadovaujami vyskupo Rimanto Norvilos. Per šv. Mišias buvo prisimintas jau miręs kursantas kun. Virgilijus Garšva, buvę dėstytojai, geradariai ir kiti.


Pamariečiai pagerbė Kryžių

Atlaidų procesija

Šilutė. Rugsėjo 18-osios, sekmadienio, rytą giedra buvo ir pamario krašte, Šilutėje. Šv. Kryžiaus bažnyčioje iš anksto buvo pasiruošta tą dieną įvyksiantiems Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidams: bažnyčia ir jos aplinka skendėjo gėlėse, šventoriuje stovinčios skulptūros irgi išdabintos gėlėmis,o prie skulptūros, skirtos nukentėjusiems nuo okupacijos žmonėms, kurią 2001 metais pastatė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės skyrius, vešėjo didžiulis gėlynas. Netoliese stovintis didžiulis medinis kryžius, papuoštas vainiku, simbolizavo šių atlaidų prasmę. Visi, kurie rinkosi į atlaidus, stabtelėdavo šventoriuje pasimelsti prie tremtinių pastatytos skulptūros ir prie šios bažnyčios simbolio – kryžiaus.


Jaciūnų kaimo tragedijos paminėjimas

Agapės metu prie Leono
Šiaudinio namo: centre –
vyskupas Juozas Tunaitis,
antras iš kairės – Mielagėnų
klebonas kun. Marijonas Savickas

Mielagėnai. Minint Jaciūnų tragedijos 60-ąsias metines, šv. Mišios už nužudytus šio kaimo žmones buvo aukojamos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, o sudegintų šios parapijos Jaciūnų ir Radučių kaimų vietose ir kapinėse buvo padėta gėlių. Iki šv. Mišių bažnyčioje vykusį Jaciūnų kaimo sudeginimo minėjimą jo vedėjai A.Skunčikienė ir A.Grabaris įvardijo kaip minėjimą-maldą už žuvusiuosius. Jo metu skambėjo eilės, grojo smuikai, vargonai (vargonininkas R.Stanevičius), giedojo solistė A.Čeponienė ir Mielagėnų moterų ansamblis, kalbėjo Švenčionijos klubo pirmininkė V.Pundienė, Mielagėnų seniūnė M.Bielinienė, Ignalinos meras H.Šiaudinis ir V.Šiaudinis, kilęs iš gretimo Jaciūnams kaimo. Pastarasis 1997 metais išleido knygą „Paringio krašto praeitis“, kurioje gausu žinių apie Jaciūnų tragediją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija