Atnaujintas 2005 spalio 7 d.
Nr.75
(1376)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Savaitgalis, skirtas
kelionei Dievo link

Mes atvykome
Jo pagarbinti

Skautų piligrimo
dienoraštis

Dvasingosios
mūsų išvykos

Naujas sakralinės
ir pasaulietinės
muzikos kolektyvas

Iš ateitininkų
gyvenimo

Dėl elektros tinklų
savivalės apribojimo
ūkininko žemėje

Politinio
avantiūristo karjera

Šventojo
Chosemarijos statula
Šv. Petro bazilikoje

Šv. arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčios
šventė

Prasidėjo Vyskupų Sinodas

Popiežius Benediktas XVI atidarė
Pasaulio Vyskupų Sinodą

Spalio 2 dieną, sekmadienį, popiežiaus Benedikto XVI vadovautomis, o kartu su juo daugumos į Sinodo asamblėją atvykusių vyskupų koncelebruotomis šv. Mišiomis buvo atidaryta Vyskupų Sinodo asamblėja, skirta Eucharistijai – Bažnyčios gyvenimo ir misijos versmei bei viršūnei. Pirmadienio rytą popiežius Benediktas XVI ir visi Sinodo Tėvai bendra Liturginių valandų malda pradėjo Sinodo asamblėjos darbus.


Miunsterio kardinolo ištikimybės ir drąsos įvertinimas

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Klemensas Augustas
fon Galenas (1878-1946)

Atviras Hitlerio priešiškumas krikščionybei

Ateinantį sekmadienį Romoje įvyksianti drąsaus nacių kritiko Vokietijos kardinolo Klemenso Augusto fon Galeno (1878-1946) beatifikacija taip pat yra gera proga prisiminti tos šalies Katalikų Bažnyčios kančias, patirtas nuo Antrąjį pasaulinį karą sukėlusio režimo, kurio priešiškumas krikščionybei buvo jau iš pat pradžių akivaizdus. Dėl to dar prieš Hitlerio ir nacionalsocialistų atėjimą į valdžią Vokietijos Katalikų Bažnyčia ryžtingai ir viešai kalbėjo prieš tos partijos (NSDAP) ideologiją. 1932 metų rugpjūtį Fuldoje vykusiame vokiečių ganytojų susitikime buvo paskelbtas pareiškimas, kad katalikų narystė Nacionalsocialistų partijoje „visose diecezijose yra draudžiama“.


Girdit, laikas eina...

Faustas MEIŽENIS, Adolfina VARNELIENĖ

Vyskupas Antanas Vaičius,
švenčiantis 55-ąją kunigystės
sukaktį, su seserimi Onute

Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius stabteli ir mįslingai žvelgia į tolį, tarytum į nueitą Žmogaus – Sūnaus, Brolio, Kunigo,Vyskupo – būties kelią... Prabėgo 55-eri kunigavimo metai…

Ir augo, ir augo kaip medis...

1926 m. balandžio 5-ąją Geidučių kaimas ir Šačių parapija (Skuodo r.) sulaukė dar vieno žmogučio, kurio gyvenimą ir dabar tebesaugo Angelas Sargas, veda ta kryptimi, kur Dievas tiesia savo ranką ir žvelgia laiminančiomis akimis.


Semper paratus –

visada pasirengęs netikėtumams Štrichai arkivyskupo Liudviko Povilonio portretui

Irena PETRAITIENĖ

Arkivyskupas Liudvikas Povilonis
per vieną iš susitikimų
su popiežiumi Jonu Pauliumi II

Kardinolo V.Sladkevičiaus memorialinio muziejaus svetainėje įvyko arkivyskupo Liudviko Povilonio (1910-1990) atminimui skirta popietė, kurioje dalyvavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, paskaitęs arkiv. L.Povilonio asmeninio dienoraščių ištraukų, atsiminimais dalijęsi vyskupas Juozapas Preikšas, kun. Vaclovas Aliulis, MIC, mons. dr. Vytautas Kazlauskas, prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kun. Kazys Ambrasas, SJ, Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos seserų kongregacijos vyresnioji s. Kostka Laimutė Rimkevičiūtė. Renginyje dalyvavo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, visuomenės atstovai.


Pradėtas Barboros Žagarietės beatifikacijos bylos procesas

Kun. Kazimieras AMBRASAS, SJ

Pradėtas Dievo tarnaitės
Barboros Umiastauskaitės-
Žagarietės beatifikacijos bylos
procesas. Šv. Mišių momentas
(iš kairės): kancleris
kan. Remigijus Čekavičius,
vysk. Eugenijus Bartulis
ir mons. Kleopas Jakaitis

Rugsėjo 24 dieną Šiaulių Katedroje iškilmingu Eucharistijos šventimu buvo oficialiai pradėtas Dievo tarnaitės Barboros Umiastauskaitės-Žagarietės beatifikacijos bylos procesas. Procesui, vykusiam šv. Mišių metu, vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Bylai vesti paskirti tribunolo nariai: teisingumo delegatu – kun. Egidijus Venckus, teisingumo gynėju – kun. Saulius Paliūnas, notaru – kun. Tomas Kedušis, vicepostulatoriumi – kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, postulatoriumi – Romoje studijuojantis kun. Evaldas Alūza. Visi dekretu nominuoti tribunolo nariai prisiekė, kad ištikimai, laikydami tarnybinę paslaptį, vykdys savo pareigas. Vysk. E.Bartulis pasirašė dekretą, kuris buvo įteiktas monsinjorui Kleopui Jakaičiui.


Atlaidai ir primicijos

Primiciantas kun. Domas Gatautas
dalija šv. Komuniją

GIRDIŠKĖ. Į didžiulę Girdiškės bažnyčią iš medžių kamienų su šakomis įrengtais dviem šoniniais altoriais suplaukė minios žmonių švęsti Švč. Mergelės Marijos (Snieginės) titulinių atlaidų. Šie atlaidai iš tiesų švenčiami rugpjūčio 5 dieną, bet dažnai yra nukeliami į sekmadienį. Į atlaidus suvažiavo žmonių iš Šilalės, Tauragės, Klaipėdos, Telšių ir net iš Joniškio rajonų.


Šv. Kryžiaus Išaukštinimas

Po atlaidų kunigai (iš kairės)
Kazimieras Žąsytis
ir Sigitas Valauskis
su jaunaisiais
šv. Mišių talkininkais

Žvingiai. Nuošaliame dekanato pakraštyje esančią Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią jau antrus metus aptarnauja Šilutės dekanato Vainuto parapijos klebonas kun. Kazimieras Žąsytis. Iš Vainuto atvažiuojantis vargonininkas Stasys Šedbaras dirba su Žvingių parapijos choristais. Kartu su kun. K.Žąsyčiu į Žvingius atvažiuoja ir vainutiškis zakristijonas Zigmantas Budreckas. Jau dešimt metų Žvingių bažnyčią puošia, ją dabina gėlėmis, sekmadienio ir švenčių šv. Mišioms adorantes paruošia Pranciška Norkienė.


Smagus susitikimas

Vyskupas Rimantas Norvila
ir kiti kartu su juo kunigystės
šventimus gavę kunigai

Garliava. Rugsėjo 12 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje įvyko buvusių 1991 metų Kauno kunigų seminarijos kurso draugų susitikimas. Simboliška, kad Švč. Mergelės Marijos globai pavestas kursas po 14 metų susirinko kaip tik Marijos vardo dieną. Pagrindinis akcentas buvo šv. Mišios, kurias aukojo vietos klebonas kun. Kęstutis Vosylius su kurso draugais, vadovaujami vyskupo Rimanto Norvilos. Per šv. Mišias buvo prisimintas jau miręs kursantas kun. Virgilijus Garšva, buvę dėstytojai, geradariai ir kiti.


Pamariečiai pagerbė Kryžių

Atlaidų procesija

Šilutė. Rugsėjo 18-osios, sekmadienio, rytą giedra buvo ir pamario krašte, Šilutėje. Šv. Kryžiaus bažnyčioje iš anksto buvo pasiruošta tą dieną įvyksiantiems Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidams: bažnyčia ir jos aplinka skendėjo gėlėse, šventoriuje stovinčios skulptūros irgi išdabintos gėlėmis,o prie skulptūros, skirtos nukentėjusiems nuo okupacijos žmonėms, kurią 2001 metais pastatė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilutės skyrius, vešėjo didžiulis gėlynas. Netoliese stovintis didžiulis medinis kryžius, papuoštas vainiku, simbolizavo šių atlaidų prasmę. Visi, kurie rinkosi į atlaidus, stabtelėdavo šventoriuje pasimelsti prie tremtinių pastatytos skulptūros ir prie šios bažnyčios simbolio – kryžiaus.


Jaciūnų kaimo tragedijos paminėjimas

Agapės metu prie Leono
Šiaudinio namo: centre –
vyskupas Juozas Tunaitis,
antras iš kairės – Mielagėnų
klebonas kun. Marijonas Savickas

Mielagėnai. Minint Jaciūnų tragedijos 60-ąsias metines, šv. Mišios už nužudytus šio kaimo žmones buvo aukojamos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, o sudegintų šios parapijos Jaciūnų ir Radučių kaimų vietose ir kapinėse buvo padėta gėlių. Iki šv. Mišių bažnyčioje vykusį Jaciūnų kaimo sudeginimo minėjimą jo vedėjai A.Skunčikienė ir A.Grabaris įvardijo kaip minėjimą-maldą už žuvusiuosius. Jo metu skambėjo eilės, grojo smuikai, vargonai (vargonininkas R.Stanevičius), giedojo solistė A.Čeponienė ir Mielagėnų moterų ansamblis, kalbėjo Švenčionijos klubo pirmininkė V.Pundienė, Mielagėnų seniūnė M.Bielinienė, Ignalinos meras H.Šiaudinis ir V.Šiaudinis, kilęs iš gretimo Jaciūnams kaimo. Pastarasis 1997 metais išleido knygą „Paringio krašto praeitis“, kurioje gausu žinių apie Jaciūnų tragediją.


Vargonavo Vokietijoje gyvenantis lietuvis

Pusbroliai Vytenis M. Vasyliūnas (kairėje)
ir Bernardas Vasiliauskas Panevėžyje

Paskutinę rugsėjo dieną meno mylėtojų laukė vargonų muzikos valanda Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje. Grojantį vargonais Vytenį M. Vasyliūną jiems pristatė šventovės rektorius kan. Bronius Antanaitis. Svečias iš Vokietijos atliko J. S. Bacho, F. Listo, C. Nielseno ir Vytauto Bacevičiaus kūrinius.


Mes vėl šaukiamės tavęs,
Švč. Mergele Marija

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

„Gyvojo Rožinio“ draugijos nariai
ir svečiai Utenos Dievo Apvaizdos
bažnyčioje. Priekyje – svečiai
iš Lazdijų ir Pilviškių

Šiandien aš jau drąsiai galiu sakyti, kad Švč. M. Marija Rožinio Karalienė, kurios vardu pavadinta Kryžių koplyčia, kviečia mus burtis į ,,Gyvojo Rožinio“ draugiją maldai už Lietuvą, už šeimas, jaunimą, už taiką pasaulyje, popiežiaus Benedikto XVI skelbiamų tikėjimo žodžių sėkmę. Kai pernai ,,XXI amžiuje“ perskaičiau panevėžietės, ,,Gyvojo Rožinio“ draugijos vadovės Nijolės Gylienės straipsnelį apie draugijos veiklą, susimąsčiau: o kodėl mes negalime atgaivinti šios galingos maldos?


Į kokią rytdieną eina kaimas?

Benjaminas ŽULYS

Gedimino žilinsko (ELTA) nuotrauka

Vieni peikia, kiti giria

Ne pirmą dieną kalbama apie kaimo šiandieną, o ypač – apie jo ateinančią dieną. Kuo toliau, tuo daugiau nerimo iškyla dėl jo išlikimo ateinančioms kartoms. Nepaisant kai kurių proginių pasigyrimų apie klestintį kaimą, vis daugiau balsų pasigirsta ir apie jo skurdą – tiek materialųjį, tiek dvasinį. Anot profesoriaus Antano Stancevičiaus, daugelis mūsų politikų nedvejodami teigia, kad padėti kaimui išbristi iš skurdo – beviltiškos pastangos.


Atkurtam Katalikų teologijos
fakultetui – 15

VDU Teologijos fakulteto
pastatas Kaune
Eltos nuotrauka

Praėjusį penktadienį Kauno Švč. Sakramento bažnyčia Senamiestyje atrodė itin pakiliai. Čia buvo aukojamos šv. Mišios Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete atkūrimo penkiolikos metų sukakties proga. Šv. Mišių aukoje dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Peteris Stefanas Zurbrigenas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Ivanauskas, Juozas Preikšas, fakulteto dekanas prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kiti Lietuvos Bažnyčios dvasininkai, klebonai, buvę ir dabartiniai auklėtiniai, VDU studentai. Šv. Mišiose buvo pagerbti pas Viešpatį išėję pedagogai, auklėtiniai.


Pamąstymai apie krikščionišką spaudą

Sveikinant „XXI amžių“ 15-ojo gimtadienio proga

Šį rugsėjį „XXI amžiui“ sukako 15 metų. Prisidėdami prie nuoširdžiausių sveikinimų, linkime laikraščio kolektyvui kuo didžiausio optimizmo, nepaprastos dvasios stiprybės ir geriausios kloties. Ta pačia proga norėtųsi truputį pasamprotauti apie visą šiandieninę krikščioniškąją spaudą.


Gairės nubrėžtos

Petras KATINAS

Praėjusį šeštadienį tradicinėje neokomunistų susibūrimo vietoje, Premjero žmonos viešbutyje „Crowne Plaza“, susirinkusi Socialdemokratų partijos taryba sprendė aktualiausią klausimą: kaip laimėti savivaldybių rinkimus. Tiesa, dar neaišku, kada jie įvyks: ar vėlų kitų metų rudenį, ar 2007 metų pradžioje. Tai yra tada, kai jau pagal planą Lietuvoje turėtų būti įvestas euras. O tai, kai kurių partijos vadų nuomone, būtų labai nepalankus metas, nes „priešai“, remdamiesi euro įvedimu, gali pradėti įvairias spekuliacijas ir bandyti diskredituoti tiek daug gera Lietuvai padariusią partiją.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija