Atnaujintas 2003 m. rugsėjo 5 d.
Nr.68
(1172)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Žvilgsnis
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Katalikų bendruomenėse
Mums rašo
Atmintis
Nuomonės
PasaulisPRIEDAI


(atnaujinta)


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Rugsėjo 4 -8 dienomis minime Šventojo Tėvo apsilankymo Lietuvoje 10-metį

Šiame numeryje:

Jonas Paulius II – visų mūsų sąžinės veidrodis

ŠILUVOS ATLAIDAI (rugsėjo 7-14 d.)

Panevėžio Švenčiausios Trejybės bažnyčiai -
200 metų

Nuolatinis suaugusiųjų ugdymasis globalizacijos ir vertybių konflikto kontekste

Ne vien gandrus išlydėjome

Lankėsi ambasadorius

Akivaizdi pasekmė

Širdies kalba atlaiduose

Marionetės politiniai viražai

Vienuolė, mokytoja, medikė

Savo darbais nusipelnęs pagarbos

Vytautas Didysis – karalius be karūnos

Jei esi lietuvis

Filosofų žodžiais tariant, laikas niekur nebėga, nes mes gyvename laike. Laikas amžinas, kaip ir Dievo egzistavimas amžinas. Tai jau aksiomos. Per tą dešimtmetį, kuris prabėgo nuo to laiko, kai Dievo Vietininkas žemėje lankėsi Lietuvoje, įvyko daug pasikeitimų mūsų visų gyvenime. Istorinė popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo atmintis neišdildoma visų lietuvių širdyse. Sunku trumpai žodžiais apsakyti tuomet pakilusią dvasinę visų tikinčiųjų būseną, o ir ateistai pasijuto apgaubti Garbingojo Svečio gerumu.
Tos keturios paros – nuo rugsėjo 4 dienos popietės iki rugsėjo 8 dienos ryto - 1993 metais pripildė Lietuvą dieviškąja Dvasia, įkvėpė didelės vilties, fizinių jėgų visiems Lietuvos žmonėms. Kai kas prisipažino klydęs, kiti atsivertė.
Lietuvoje šį jubiliejų, kai Šventasis Tėvas prieš dešimtmetį aplankė ir savo mamos gimtąją žemę, rengiamasi pažymėti daugeliu renginių.


„Besišypsantis Popiežius“ buvo nuolankumo dorybės įsikūnijimas

Šviesūs prisiminimai ir mokymo aktualumas

Popiežius Jonas Paulius I Katalikų Bažnyčią valdė tik 33 dienas

Rugpjūčio 27 dienos bendrojoje savaitinėje audiencijoje popiežius Jonas Paulius II daugiausia kalbėjo apie savo betarpišką pirmtaką Joną Paulių I, kurio išrinkimo 25-osios metinės kaip tik buvo sukakusios audiencijos išvakarėse. Dabartinis Šventasis Tėvas, tuomet kaip Krokuvos arkivyskupas kardinolas Karolis Vojtyla, buvo tarp 111 pasaulio kardinolų, dalyvavusių 1978 m. rugpjūčio 26 d. konklavoje. Joje į apaštalo šv.Petro Sostą išrinkto Venecijos patriarcho kardinolo Albino Lučianio (1912-1978), pasivadinusio Jonu Pauliumi I, pontifikatas truko tik 33 dienas, tačiau „besišypsančio Popiežiaus“ įvaizdis visam laikui liko pasaulio tikinčiųjų prisiminimuose.


Už krikščionišką Lietuvą!
Pagerbimo, padėkos ir vilties eisena rugsėjo 7 dieną

Eisenoje iš Tytuvėnų TFP delegacijos nešama
Fatimos Dievo Motinos statula

Nuo seniausių laikų žmonės su malda lūpose ir kokiu nors prašymu širdyje eidavo į Šiluvą, o dažnas kelio dalį eidavo keliais. Aplink bažnyčią einančiųjų keliais dar ir dabar galima pamatyti. Intencijos būdavo irgi įvairios: sveikatos sau ar artimui maldavimas, prašymas saugoti vaikus nuo nelaimių, neleisti nutolti nuo doros, neprarasti tikėjimo ar išsaugoti šeimą. Kai kurie žmonės tai darydavo iš padėkos už patirtas malones. Ir taip šimtmečiais Lietuvos žmonės keliavo į Šiluvą pas visų Motiną su tikėjimu ir viltimi, jog bus išklausyti ir išgirsti.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Neverk, matušėle, kad jaunas sūnus...

Šios dainos žodžius dar mena visi senosios kartos lietuviai. Atsiradus Sąjūdžiui, o vėliau istorinėmis Sausio 13-osios išmėginimų naktimis prie Seimo rūmų, radijuje nuo ryto iki vidurnakčio skambėjo šios dainos melodija, virtusi perspėjamu šaukiniu. Ši daina įkvėpė mūsų tautos sūnus eiti ginti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 1944-1953 metais...

Prie kun. M.Jodoko kapo kalba kan. Petras Merliūnas

Šilalė. Rugpjūčio 24 dieną į šį gražų Žemaitijos miestą rinkosi iš įvairių Lietuvos vietovių partizanai, ryšininkai, politiniai kaliniai, tremtiniai iš Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Varnių, Kvėdarnos pasimelsti už žuvusius partizanus, dalyvauti atidengiant ir pašventinant paminklą septyniems Žemaitijos partizanams Šilalės partizanų panteone, gražiame pušyne.
Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje klebonas dekanas kan. Petras Merliūnas aukojo šv. Mišias už žuvusius partizanus ir sakė, kad ši žemė - Dievo duota ir privalo priklausyti lietuviui. Su vėliavomis šeimininkai, svečiai, KASP kariai po šv. Mišių pagerbė kankinio patrioto kunigo Mykolo Jodoko (1891 - 1959) kapą šventoriuje.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Atjaunėjusi mokykla

Atnaujintos mokyklos juostelę perkerpa Pasaulio banko Lietuvos skyriaus vadovas Mantas Nocius ir ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas

ZAPYŠKIS. Graži, įspūdinga šventė įvyko rugsėjo 1-ąją miestelyje - renovuota pagrindinė mokykla. Dabar tai viena moderniausių tokio profilio mokymo įstaigų šalyje. Ligšiolinėse, nežinia kada staliaus įrankį ir dažytojo teptuką ar purkštuką regėjusiose patalpose dabar švyti atnaujintos klasės, kabinetai. Tiek senajame, tiek gretimame balto mūro pastate viskas dvelkia švara, tvarka, grožiu. Nauji suolai, kiti baldai, atnaujinta, laku žvilganti kultūros bei sporto salė, moderniška virtuvė bei jauki valgykla, kitos patalpos, šiuolaikinė įranga maloniai nuteikia akį, džiugina pedagogus, mokinius ir jų tėvelius.


Žolinės atlaidus prisimenant

Vyskupų Jono Kaunecko (viduryje) ir Juozo Preikšo (kairėje) sutikimas. Dešinėje - Krekenavos klebonas kan. Petras Budriūnas

Krekenava garsėja Žolinės atlaidais ir stebuklingu Švč. Mergelės Marijos paveikslu, kuris traukia maldininkus, todėl Krekenava paskelbta piligrimine vietove. Nepriklausomybės atkūrimo pradžioje kelerius metus per Žolinę čia atvykdavo Lietuvos vyskupai ir kardinolas Vincentas Sladkevičius.
Šiemet Krekenavoje per atlaidus kasdien buvo aukojamos trejos šv. Mišios, o per Žolinę - ketverios. Buvo atvykę kunigų iš Salamiesčio, Sidabravo, Smilgių, Uliūnų (kun. Algimantas Keina), Panevėžio (kan. Bronius Antanaitis, kan. Vytautas Masys), Upytės (mons. Juozapas Antanavičius), Miežiškių (kun. Kostas Balsys), Naujamiesčio (kun. Algirdas Dauknys), iš Panevėžio - vyskupai Jonas Kauneckas ir Juozas Preikšas.


Prasmingas susitikimas prie Metelių ežero

Kan. Vytautas Prajara ir kun. Robertas Grigas su susitikimo dalyviais prie senosios koplyčios pamatų

Liepos 18-20 dienomis Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centrų savanoriai stovyklavo Metelių parapijos kultūros centre. Džiaugėmės erdviomis patalpomis, klebono, Lazdijų dekano kan. Vytauto Prajaros svetingumu, puikiu Metelių ežeru. Vaikais rūpinosi vyresnieji draugai, Jaunimo centro savanoriai. Dvasiniam susikaupimui vadovavo iš studijų JAV atostogų grįžęs kun. Vaidotas Labašauskas.
Liepos 19 dieną Lazdijų dekanato „Caritas“ stovyklautojus pakvietė prie Dusios ežero į Kryžių koplyčią, kuri prieš kelerius metus kun. V.Prajaros rūpesčiu buvo atstatyta netoli seniau stovėjusios ir sovietmečiu sugriautos senosios koplyčios. Čia jau beveik 200 metų, nuo karų su švedais laikų, meldžiamasi prie trijų kryžių, švenčiami Šv. Petro ir Povilo atlaidai, gražioje koplyčioje noriai tuokiasi jaunos poros.


Spindinti popiežiaus Pijaus XI tiara - parodos kulminacija

Į Vilnių atvežta unikali vertybė iš Vatikano Šv. Petro bazilikos lobyno - popiežiaus Pijaus XI tiara

Ilgalaikę parodą “Krikščionybė Lietuvos mene” kelioms savaitėms praturtino aukščiausios bažnytinės valdžios simbolis - puošni popiežiaus Pijaus XI tiara iš Vatikano Šv. Petro bazilikos zakristijos lobyno. Pradedant minėti popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą dešimtmetį, ketvirtadienį parodoje pristatyta ir ypatinga krikščioniškosios dailės relikvija iš Vatikano apaštalinės bibliotekos - auksu iliustruoto vadinamojo „Anžu legendariumo”, arba Kristaus ir šventųjų kankinių gyvenimo istorijas vaizduojančios pergamentinės knygos faksimilė „Pasionala”, kaip manoma, prieš keletą amžių išvežta iš Lietuvos į Italiją.
Kaip sakė Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, vienos iš dvylikos Vatikane saugomų tiarų eksponavimas parodoje “Krikščionybė Lietuvos mene” yra kulminacinis taškas šios ilgalaikės ekspozicijos baigiamąjį pusmetį. Sprendimas po ilgų derybų Lietuvoje eksponuoti itin retai iš Vatikano išvežamą vertybę vertinamas ir kaip Vatikano valstybės sekretoriato bei Šv. Petro bazilikos vadovų palankumo Lietuvai ženklas.


JT pasiuntinys palaidotas Ženevoje

JT pasiuntinio žmona Anė bei sūnūs Lorenas ir Adrijanas prie Šv. Pauliaus bažnyčios Ženevoje

Jungtinių Tautų (JT) pasiuntinys Irake 55 metų brazilas Serdžijus Vieira de Melas šioje tarptautinėje organizacijoje dirbo daugiau kaip 30 metų. Buvo manoma, kad ateityje jis taps JT generaliniu sekretoriumi. Kartu su kitais 22 žmonėmis S. V. de Melas žuvo JT biure Bagdade nugriaudėjus sprogimui. Pirmiausia žuvusysis buvo nugabentas į Braziliją, kur tebegyvena jo mama ir sesuo. Brazilai turėjo galimybę atsisveikinti su visame pasaulyje savo veikla Jungtinėse Tautose pagarsėjusiu tautiečiu. Vėliau S.V. de Melo palaikai atgabenti į Ženevą, kur jis dirbo JT žmogaus teisių aukštuoju komisaru.
JT pasiuntinys palaidotas Ženevos „Karalių kapinėse”, kur ilsisi šveicarų protestantų vadovas Žanas Kalvinas ir rašytojai Džeimsas Džoisas, Chorchė Luisas Borgesas bei Raineris Marija Rilkė.


Rudens sezone - nieko naujo

Premjeras ir valdančiosios partijos vadovas A.Brazauskas, mažumėlę susierzinęs dėl neigiamos visuomenės reakcijos dėl naujo žemės mokesčio įvedimo, pabandė nors šiek tiek apraminti žmones. Jis „kilniaširdiškai“ pažadėjo kreiptis į Seimą ir siūlyti atidėti kitiems metams net keliolika kartų išaugusio žemės mokesčio mokėjimą. Taip sakydamas Premjeras dar kartą siekė pademonstruoti savo neapsakomą rūpestį paprastais žmonėmis, nors niekas kitas, bet jis pats, o ne pagal jo dūdelę šokanti Seimo dauguma ir sugalvojo šį įstatymą. Laisvosios rinkos instituto ekspertė R.Vainienė šį įstatymą įvertino kaip eilinį paprastų žmonių apiplėšimą ir palygino dabartinę valdžią su kišenvagiais, kurie šią vasarą sugužėjo į pajūrį ir ten kraustė užsižiopsojusių poilsiautojų kišenes bei rankines.


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia:

į turistinę apžvalginę piligrimų kelionę rugsėjo 20-27 dienomis

Popiežius Jonas Paulius II per pamaldas bučiuoja vaiką

Maršrutas: Vilnius – Zabžidovskio Kalvarija – Vadovicai (popiežiaus Jono Pauliaus II tėviškė) – Znojimas – Viena – Venecija – Piza – Roma – Vatikanas (susitikimas su Šventuoju Tėvu) – Paduva – Znojimas – Vilnius.
Kelionės kaina – 650 Lt
(„XXI amžiaus“ skaitytojams, užsirašiusiems iki rugsėjo 15 d. - 550 Lt.)

Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Prienus, Alytų, Lazdijus.

Vilnius, Bazilijonų g. 3.
Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.), 8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.).
, 8-37-777488


Turizmo agentūra "Titano vartai"

Kviečia keliauti į KROATIJA per SLOVĖNIJĄ (rugsėjo 19-28 dienomis, devynios nakvynės kempingo kotedžuose). Maršrutas: Brno – Zagrebas – Ptuji – Krikvenica – Plitvička – KRK sala – Liubliana – Klagenfurtas – Gracas – Viena. Kaina – 680 Lt.

Šv. Pauliaus kelias Turkijoje (rugsėjo 26 - spalio 12 dienomis, 12 nakvynių viešbučiuose su vakariene ir pusryčiais). Maršrutas: Budapeštas - Sofija - Troja - Bergamas - Izmiras - Efesas - Hierapolis - Antalija - Kapadokija - Ankara - Stambulas - Bukareštas - Miškolcas (galimybė skristi lėktuvu). Kaina 1890 Lt.

Koliziejus Romoje

Italija (rugsėjo 12-23 dienomis, aštuonios nakvynės jaunimo viešbučiuose ir kempingo kotedžuose). Maršrutas: Brno - Viena - Venecija - Milanas - Florencija - Roma - Vatikanas - Kaprio sala - Neapolis - Vezuvijus - Pompėja - San Marinas - Čenstakava. Kaina 1200 Lt.

Lisabonos katedra

Ispanija- Portugalija (rugsėjo 28 - spalio 13 dienomis, devynios nakvynės viešbučiuose). Maršrutas: Čenstakava - Viena - Venecija - Paduva - Montichiaris - Milanas - Monakas - Figueras - Monseratas - Barselona - Madridas - Segovija - Avila - Lisabona - Fatima - Santjago de Kompastela - San Sebastianas - Lurdas - Strasbūras. Kaina 1800 Lt.

Graikija (lėktuvu, spalio 28 - lapkričio 5 dienomis, aštuonios nakvynės viešbutyje su pusryčiais ir vakariene). Maršrutas: Atėnai – Korintas – Mikėnai – Argas – Naflionas – Epidauras – ekskursija laivu Egėjo jūra – Delfai – Didysis Maratonas – Sunio iškyšulys. Kaina 2394 Lt.

Egiptas (lėktuvu, spalio 24 - lapkričio 7 dienomis ir gruodžio 5 - 19 dienomis, vienuolika nakvynių viešbutyje su pusryčiais ir vakariene viešbučiuose, trys nakvynės laive su maitinimu tris kartus, viena naktis traukinyje): Maršrutas: Hurgada – Šarm el Šeikas – Šv. Kotrynos vienuolynas – Mozės kalnas – Kairas – Aleksandrija – Asuanas – Abu Simbelis – kelionė kruiziniu laivu - Luksoras). Kaina nuo 3800 Lt.

Egzotikos ir šiltų kraštų mėgėjams - paskutinės minutės kainos!

Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Alytų, Lazdijus.

Išsamesnė informacija Vilniuje: A.Jakšto g. 9 - 14, tel./faksas (8-5) 2122344, mob. tel. (8-686) 10113 (Teodora), Kaune: (8-37) 453039, mob. tel. (8-610) 10717 (Aldona), el. paštas: dilka@takas.lt, www.titano.vln.lt.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija