Atnaujintas 2004 liepos 2 d.
Nr.50
(1253)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Šiame numeryje:

Prezidento
rinkimai:
vertinimai
ir perspėjimai

Bažnyčia perspėja
dėl „New Age“
apraiškos pavojų

Iškilmingos dienos

Mokyklos jubiliejus

Gražus bendravimas
su parapijiečiais

Parapijos
gyvenimas –
nuotraukose

Ko galėtume
pavydėti
šventajam
Kazimierui

„Kviečiu ieškoti
ne džiaugsmo.
Ir ne laimės.
Palaimos...“

„Caritas“
ne vien guodžia

Dalija meilę kitiems

Mikalauciškių
bendruomenės šviesa

Dėl visuotinio
kongreso
„Kaip veiksime
prieš žalingus
įpročius?“

Įdomus susitikimas

Šviesus
ir kilnus kunigas

Skaudi netektis

Bažnyčių statytojas

Bendrovei Lietuvos
narystė ES nepakenks

Neliko be paramos

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Išrinktojo Prezidento
Valdo Adamkaus biografija

Prezidentas Valdas Adamkus
su žmona Alma
Tomo Černiševo
(ELTA) nuotrauka

Valdas Adamkus gimė 1926 m. lapkričio 3 d. Kaune, tarnautojų šeimoje. Tėvas - Nepriklausomybės kovų savanoris, vienas pirmųjų Lietuvos karo aviacijos mokyklos vadovų, vėliau - Kauno geležinkelio stoties policijos viršininkas. Motina dirbo Susisiekimo ministerijoje.

V.Adamkus lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje. Karo metais būsimasis šalies Prezidentas dalyvavo rezistencinėje veikloje: įstojo į Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą. 1944-ųjų liepą su tėvais pasitraukė į Vokietiją, bet greitai grįžo atgal į tėvynę ir įstojo į kuriamus lietuviškus karinius dalinius. Buvo paskirtas į bataliono štabą vertėju.


Dėmesys jaunimo dvasiniam auklėjimui

Dvasinio ugdymo centrą
atidaro LŽŪU rektorius
prof. Albinas Kusta
ir vyskupas Rimantas Norvila

Noreikiškės. Mūsų bažnyčiose jaunų veidų šiokiadieniais išvysi ne itin daug. Nors, tiesa, sekmadieniais, metinių katalikiškų švenčių metu šv. Mišiose jaunuomenės dalyvauja žymiai daugiau - tai geras ženklas, teikiąs gražių vilčių. Tam įtakos turi vaikų dorinis, katalikiškas auklėjimas šeimose, jų kreipimas į Aukščiausiąjį, skatinimas lankyti bažnyčią. Bet nemažai įtakos turi ir mokyklos aplinka, kurioje moksleiviai, studentai taip pat praleidžia nemažai laiko. Gražu, kai religinio dvasingumo ugdymas švietimo, studijų bendruomenėse susiejamas su kultūros, psichologijos motyvais, savojo akiračio plėtojimu.


Globos namų šventė

Vyskupas Rimantas Norvila
maloniai bendravo
su Alvito žmonėmis

ALVITAS. Prieš penkerius metus, 1999-ųjų birželio13 d., šiame miestelyje Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis pašventino Šv. Kazimiero vaikų globos namus. Jie buvo įkurti nuo 1996 metų Velykų pradėjusio dirbti jauno klebono kun. Vytauto Kajoko rūpesčiu. Pradėjęs darbus jaunas kunigas sulaukė didžiulės moralinės ir materialinės paramos iš Vokietijoje gyvenančios Margaritos ir Alfonso Hopingų šeimos. Ši šeima ir dabar yra nuolatinė namelių rėmėja. Pagalbos sulaukiama iš vyskupijos „Caritas“, Vilkaviškio rajono savivaldybė klebonui suteikė globėjo statusą nuolat šiuose namuose priglaudžiamiems sunkiai besiverčiančių, probleminių, asocialių šeimų vaikams.


Sutvirtinimo sakramentas
veda į Kristų

Jaunoji parapijietė atnešė
duonos kepalą šv. Mišių aukai
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

VILKIJA. Gausus būrys tikinčiųjų su savo vaikais rinkosi į Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčią, savo bokštais nuo aukšto kalno kone visą šimtmetį besižvalgančią į savas ir tolimesnes apylinkes, Nemuno vingį ir miškus. Tą dieną šioje bažnyčioje įvyko gražios katalikiškos iškilmės. Daugiau nei 120-iai vaikų ir jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Į šventę atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupijos kurijos kancleris kun. Adolfas Grušas. Garbiuosius svečius su gražiais sveikinimais ir linkėjimais pasitiko parapijiečiai su savo atžalomis.


Pristatyta knyga apie
Valkininkų praeitį

Renginio dalyviai varto
knygą „Valkininkų bažnyčia
ir vienuolynas“. Pirmoje
eilėje (iš kairės): dr. Antanas
Tyla, Seimo narys Gediminas
Jakavonis, kun. Valentinas
Virvičius, kun. Antanas Dilys,
profesorius Zigmas Zinkevičius

VALKININKAI. Kunigo Prano Bieliausko 120-ųjų gimimo metinių proga valkininkiečiams ir svečiams pristatyta jo knyga ,,Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas“.Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, kurias už Valkininkų parapijos kleboną kun. P.Bieliauską aukojo buvęs Valkininkų parapijos klebonas kun. Valentinas Virvičius, dabar - Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos klebonas. Šv. Mišiose dalyvavo ir Valkininkuose praeityje dirbę kunigai: Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios rez. jubiliatas Antanas Dilys, Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčios klebonas kun. Mykolas Petravičius, SDB, bei dabartinis klebonas kun. Vytautas Pūkas.


Šeimos nori susitikti

Apie šeimą - namų Bažnyčią
mintimis pasidalijo vyskupijos
kurijos notaras
kun. dr. Arūnas Poniškaitis

Gegužės paskutinįjį sekmadienį Vilkaviškyje surengta dekanato šeimų šventė „Kaip gerai, kad mes esame...“. Atvyko po keletą skirtingų kartų šeimų iš beveik visų parapijų. Buvo daug jaunų porų su mažais vaikais, dalyvavo poros sužadėtinių, artimiausiu metu besirengiančių santuokai. Po šv. Mišių į parapijos salę besirenkančius žmones sutiko rami muzika, o į akis pirmiausia krito per visą sceną išskleistas užrašas „Aš myliu savo šeimą“. Dekanato šeimos centras, rajono laikraščio „Santaka“ redakcija ir Švietimo skyrius rajono mokyklose buvo paskelbę šia tema rašinių ir piešinių konkursą. Konkursui pateikti darbeliai buvo iškabinti parapijos salės fojė.


Pristatyta Adelės Dirsytės asmenybė

Jaunosios ateitininkės meninėje
programoje pristato Adelę Dirsytę

Kad su Adelės Dirsytės gyvenimu ir kankinyste susipažintų didesnė visuomenės dalis, Telšių vyskupo V.Borisevičiaus bei Juozapo Prunskio kuopų ateitininkai parengė meninę programą, su kuria birželio 11 dieną apsilankė Palangoje, o 18 dieną - Gargžduose.

Taip sutapo, kad Palangoje programos pristatymas vyko beveik Gedulo ir vilties dienos išvakarėse, todėl Palangos S.Vainiūno muzikos mokyklos salėje dalyvavo nemažas būrelis buvusių tremtinių ir politinių kalinių. Atsirado ne vienas iš salėje buvusiųjų, kentusių panašius išbandymus kaip ir A. Dirsytė. Po spektaklio Palangos ateitininkai taip pat parodė šiai progai skirtą meninę programą. Nustebinti gausių aplodismentų ir žiūrovų nuoširdumo, su vėliavomis  patraukė į šv.Mišias. Palanga tą dieną knibždėte knibždėjo svečių, nes vyko sezono atidarymas. Pamaloninti šilto palangiškių priėmimo, pasisveikinę su putojančia jūra, telšiškiai grįžo dėkingi Palangos kuopos globėjai Emilijai bei klebonui kun. A.Genučiui.


Šeima turi ypatingą trauką

Bronius VERTELKA

Verslininkas Saulius Nemeikštis
nemažai laiko skiria verslui
ir savo šeimai

Šiaulietis verslininkas Saulius Nemeikštis su dviem bendramintėmis pirmasis nuėjo pėsčiomis nuo Šiaulių iki Šiluvos. Kelią iki stebuklingosios vietos jie įveikė per dvi dienas. Manoma, kad maldininkų žygiai šiuo maršrutu prieš Šilinės atlaidus taps tradiciniai.

Mintis atėjo bendraujant su vyskupu

Pernai Saulius turėjo progą aplankyti Prancūziją, kur nuvyko kartu su 25 lietuvių grupe. Kiekvienais metais ten rengiamas 120 kilometrų piligriminis žygis pėsčiomis. Jis prasideda nuo Paryžiaus centrinės katedros ir baigiasi Šatro miestu. Tokiame žygyje pernai dalyvavo apie penkiolika tūkstančių tikinčiųjų iš daugelio pasaulio šalių.


Kūrybos laivu – per gyvenimą

Birutė NENĖNIENĖ

Ričardas Makūnas

Vieną gegužės šiokiadienio pavakarę nuščiuvusi Marijampolės kolegijos aktų salė paskendo muzikos garsuose, o pertraukėles tarp numerių lydėjo audringi plojimai ir susižavėjimas. Bendradarbiai, bičiuliai jautėsi nepaprastai pakylėti, atėję į Kolegijos dėstytojo vilkaviškiečio Ričardo Makūno muzikinės kūrybos jubiliejinį, 60-ojo gimtadienio, koncertą “Mano laivas”. Jie kartu su autoriumi tarsi yrėsi per jo kūrybos ir gyvenimo bangas.


Išsivadavimo kaina

K.Prunskienės dovana
ambasadoriui į JAV neiškeliavo

Prieš dešimt metų teko lankytis kadenciją baigusio JAV ambasadoriaus D.Džonsono bute Vilniuje, Kaštonų gatvėje. Kambariuose vyravo netvarka, ant grindų mėtėsi lagaminai, paketai, dar kažkas. Chaoso įspūdį stiprino tuščių butelių baterijos ir gausios puokštės gėlių. Jų buvo visur: ant palangių, ant stalelių, rikiavosi pasieniais. Ambasadorius rengėsi palikti Lietuvą, o gėlės priminė vakarykštį atsisveikinimo vakarėlį. Kazimiera Prunskienė pobūvio metu ambasadoriui įteikė atsisveikinimo dovaną – savos kūrybos rašinį „Išsivadavimo kaina“. Dovana į JAV neiškeliavo. Ambasadorius ją nunešė į tam tikrą intymumu pasižyminčią vietelę ir ten ją paliko tarp kitokio popieriaus rulonų.


Kredito unija – savo nariams
nuolaidų nešykštintis bankelis

Panevėžio ūkininkų kredito
unijos „Ūkininkų viltis“
valdybos pirmininkas
Kazimieras Petraitis
Autoriaus nuotrauka

Aštuonerius metus veikianti Panevėžio ūkininkų kredito unija „Ūkininkų viltis“ savo gretose turi beveik tris tūkstančius narių, valdo penkiolikos milijonų vertės turtą. Joje dirba 21 žmogus, kuriems po ranka – pasaulinį lygį atitinkanti kompiuterinė įranga. Su „Ūkininkų vilties“ valdybos pirmininku Kazimieru PETRAIČIU kalbasi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.


Drama baigėsi! Antraktas
iki rudens

Petras KATINAS

Lietuvos visuomenė, tiksliau, ta jos dalis, kuriai tokios sąvokos kaip tėvynė, laisvė, nepriklausomybė nėra tušti žodžiai, po antrojo Prezidento rinkimų rato kiek lengviau atsiduso. Maskvai dar kartą nepavyko užmesti savo šimtasiūlės ant Lietuvos nugaros. Tai, kad nedaug betrūko iki tokio košmaro, rodo akivaizdūs faktai, nors apie juos atkakliai stengiasi nekalbėti ir nutylėti valdančiosios partijos atstovai. Juk neatsitiktinai į K.Prunskienės rinkimų štabą, įsikūrusį Premjero ir partijos vado žmonos viešbutyje, vos pasirodžius pirmiesiems K.Prunskienei palankiems rinkimų rezultatams, pasveikinti „jos ekscelencijos“ atskubėjo patys nuostabiausi Rusijos mylėtojai ir komunistinės praeities virusu amžinai užsikrėtę Socialdemokratų partijos veikėjai J.Bernatonis, V.Einoris ir sveikatos apsaugos ministras J.Olekas. Kartu su ponia Kristina. Tik kažkodėl nesimatė energingojo, visur spėjančio Seimo vicepirmininko V.Andriukaičio – jis, matyt, buvo užsiėmęs „Rubicon Group“ įtartinais reikalais.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija